1171/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chuẩn bị hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
 
Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại Công văn số 3269/UBND-VX1 ngày 12/11/2014, sau khi nghiên cứu và xin ý kiến của các nhà khoa học, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét nghiên cứu, tập họp tư liệu lịch sử, khoa học để lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt cho di tích: Chùa Đức La (Vĩnh Nghiêm), xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
Về thành phần và thể thức hồ sơ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Hồ sơ di tích gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Di sản văn hóa) trước ngày 30/6/2015.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghi./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang;
- Lưu: VT,DSVH, NĐD.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác