1171/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt Kịch bản tổng thể Festival Thanh niên các dân tộc Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Thủ tưởng Chính phủ về ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam";

Căn cứ Quyết định số 988 ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo Festival Thanh niên các dân tộc Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 989 ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Festival Thanh niên các dân tộc Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam và Trưởng Ban Tổ chức Festival Thanh niên các dân tộc Việt Nam

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kịch bản tổng thể tổ chức Festival Thanh niên các dân tộc Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban Tổ chức Festival Thanh niên các dân tộc Việt Nam chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung đã được phê duyệt trong Kịch bản tổng thể.

Các Tổng cục, cục, vụ, Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ được phân công trong Kịch ban tổng thể và phối hợp với Ban Tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động chung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điền 4. Chánh Văn phòng, các Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4 ;

- Bộ trưởng (đã b/c);

- Các đ/c Thứ trưởng;

- TW Đoàn TNCS HCM;

 - Uỷ ban Dân tộc;

- Ban Tuyên giáo TW;

-  Ủy ban VHGDTTN&NĐQH:

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Thông tấn xã Việt Nam;

- BCĐ, BTC;

- Các đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT, LVHDL(5), Lg.50.

 

 

 

 

 

 

để phối hợp)

 

 KỊCH BẢN TỔNG THỂ

Tổ chức Festival Thanh niên các dân tộc Việt Nam

 (Ban hành kèm Quyết định Số 1171/QĐ-BVHTTDL, ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

a. Thiết thực chào mừng Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam (1914) và hưởng ứng Năm Thanh niên 2011;

b. Tăng cường nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc Việt Nam;

c. Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

2. Yêu cầu

a. Tổ chức sự kiện trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích, không phô trương, hình thức.

b. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn về mọi mặt.

II. QUY MÔ, CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Quy mô: Hoạt động của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2010.

a. Chỉ đạo: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban dân tộc.

b. Thực hiện: Chủ trì Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với các đơn vị có liên quan của các Bộ, Ngành, địa phương.

c. Đại biểu, khách mời:

- Đại biểu ở Trung ương: Lãnh đạo Đang, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các Ban, Bộ, Ngành, tổ chức chính trị-xã

- Đại biểu địa phương: Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, thị xã Sơn Tây.

- Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

d. Lực lượng tham gia các hoạt động

- Chủ thể văn hoá-đồng bào dân tộc của các địa phương tham gia quản lý, vận hành, hoạt động tại khu các làng dân tộc thuộc Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Một số đoàn nghệ thuật, nhà hát, cơ sở đào tạo thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan đến các hoạt động.

- Các đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn Sơn Tây.

- Du khách trong nước, quốc tế và nhân dân địa phương.

2. Chủ đề: Tuổi trẻ Việt Nam với sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc.

3. Thời gian: 01 ngày 17/4/2011.

4. Địa điểm:

- Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh,

- Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Các hoạt động chuẩn bị cho Festival:

a. Họp báo:

- Địa điểm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 51 Ngô Quyền, Hà Nội

- Thời gian: 14h30 - 16h00 ngày 09/4/2011 (thứ bảy).

- Nội dung:

+ Họp báo thông tin, tuyên truyền với các cơ quan báo chí về Festival Thanh niên các dân tộc tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam và hưởng ứng Năm Thanh niên.

+ Chuẩn bị nội dung họp báo (Tiểu ban Nội dung phụ trách).

+ Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất (Văn phòng Bộ phối hợp với Tiểu ban Hậu cần, lễ tân, khánh tiết phụ trách).

+ Thiết kế, in ấn và phát hành giấy mời, đón tiếp khách mời (Văn phòng Bộ phối hợp với Tiểu ban Hậu cần, lễ tân, khánh tiết phụ trách).

- Thành phần:

+ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

+ Các cơ quan thông tấn báo chí (dự kiến 60 báo, danh sách do Ban Tổ chức quyết định).

* Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

b. Đón tiếp các đại biểu:

- Địa điểm:

+ Trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 60 Bà Triệu, Hà Nội.

+ Trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 51 Ngô Quyền, Hà Nội .

- Thời gian: 08h00 -17h00 (cả ngày 16/4/2011).

- Nội dung:

+ Các đơn vị đầu mối tổ chức đón tiếp, làm các thủ tục cần thiết.

+ Xe đưa các đại biểu về Nhà Công vụ thuộc trụ sở Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

+ Sau đó xe dưa các đại biểu về nơi ăn nghỉ tại các Khách sạn trong khu vực Đồng Mô.

+ Treo băng rôn chào mừng đại biểu tại trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Đơn vị chịu trách nhiệm: Tiểu ban Hậu cần, lễ tân, khánh tiết.

c. Họp các Trưởng Đoàn:

- Địa điểm: Hội trường Nhà Công vụ - Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

- Thời gian: 16h30 - 17h30 ngày 16/4/2011.

- Nội dung: Phổ biến chương trình hoạt động Festival và nội quy hoạt động Festival.

- Thành phần: Ban Tổ chức (thành phần thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam) và các Trưởng đoàn (Dự kiến 50 người).

- Đơn vị chịu trách nhiệm: Ban Tổ chức (thành phần thuộc Trung ương Đoàn và Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam).

d. Tổng duyệt chương trình tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4:

Địa điểm: Quảng trường Tây Nguyên thuộc Khu các làng dân tộc II Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Thời gian: 19h00 - 22h30 ngày 16/4/2011.

- Nội dung: Tổng duyệt toàn bộ nội dung của đêm 17/4.

- Đơn vị chịu trách nhiệm: Tổng đạo diễn.

+ Góp ý kiến về kết quả tổng duyệt để Tổng đạo diễn điều chỉnh, bổ sung.

- Đơn vị chịu trách nhiệm: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

đ. Hợp luyện chương trình nghệ thuật tổng hợp:

- Địa điểm: Làng dân tộc Gia Rai thuộc Khu các làng dân tộc II.

- Thời gian: 8h00 - 11h30 ngày 17/4/2011.

- Nội dung:

+ Hợp luyện chương trình nghệ thuật tổng hợp của các nhà hát trong Bộ VHTTDL.

* Người chủ trì: Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Ban Quản lý Khu các làng dân tộc).

+ Nhà hát Chèo chịu trách nhiệm bố trí sân khấu, hệ thống âm thanh ánh sáng.

2. Các hoạt động chính tại Festival:

a. Viếng các anh hùng liệt sỹ.

- Địa điểm: Tượng đài các anh hùng liệt sỹ (Bắc Sơn, Hà Nội).

- Thời gian: 08h00 - 08h30 ngày 17/4/2011.

- Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo và 300 đại biểu Thanh niên các dân tộc Việt Nam.

- Nội dung

+ Đại biểu thanh niên dân tộc và Ban Chỉ đạo viếng các anh hùng liệt sỹ.

- Đơn vị chịu trách nhiệm: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

b. Báo công tại Quảng trường Lăng Bác:

- Địa điểm: Quảng trường Lăng Bác

- Thời gian: 08h30 - 09h30 ngày 17/4/2011

- Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo và 300 đại biểu Thanh niên các dân tộc Việt Nam.

Nội dung:

+ Đại diện Đoàn đại biểu thanh niên các dân tộc báo công trước Quảng trường Lăng Bác.

+ Các đại biểu vào Lăng viếng Bác.

Đơn vị chịu trách nhiệm: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

c. gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước:

Địa điểm: dự kiến Phủ Chủ tịch hoặc Văn phòng Quốc hội.

- Thời gì an: 09h 30 - 11h30 ngày 17/4/2011.

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo, lãnh đạo hội đồng dân tộc Quốc hội và 300 đại biểu thanh niên các dân tộc.

- Nội dung:

+ Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh báo cáo về chương trình Festival Thanh niên các dân tộc Việt Nam tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

+ Đại diện Thanh niên dân tộc báo cáo thành tích trong công tác giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

+ Trò chuyện và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

(có chương trình chi tiết)

* Đơn vị chịu trách nhiệm: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

d. Hội thảo "Tuổi trẻ Việt Nam với sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong thời kỳ đổi mới, hội nhập của đất nước":

- Địa điểm: hội trường Nhà Công vụ thuộc trụ sở Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

- Thời gian: 14h00- 16h30 ngày 17/4/2011.

- Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo và 100 đại biểu (do Ban Tổ chức lựa chọn trong số 300 đại biểu).

- Nội dung:

+ Khai mạc và phát biểu đề dẫn Hội thảo.

+ Các phát biểu tham luận tại Hội thảo (Đại biểu thanh niên và các chuyên gia văn hóa dân tộc).

+ Phát động cuộc vận động tuổi trẻ cả nước hiến tặng hiện vật, đồ dùng dụng cụ và các sản phẩm tự làm hoặc sưu tầm về văn hoá dân tộc.

+ Kết luận và bế mạc hội thảo.

* Đơn vị chịu trách nhiệm: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

e. Chương trình tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, giao lưu văn hóa nghệ thuật các dân tộc với chủ đề “Sắc màu tuổi trẻ - Sắc màu đoàn kết" (Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của VTV)

- Địa điểm: Quảng trường Tây Nguyên thuộc Khu các làng dân tộc II Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Thời gian : 20h00- 22h00 ngày 17/4/2011.

- Thành phần tham dự:

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách mời các Bộ, Ngành Trung ương và thành phố Hà Nội các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan liên quan (khoảng 100 người).

+ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Các Tiểu ban và các cơ quan báo chí (khoảng 100 người).

+ Đoàn đại biểu Thanh niên các dân tộc Việt Nam (300 người).

+ Lực lượng thanh niên tham gia Hội tại (300 người).

+ Đồng bào các dân tộc đang tham gia vận hành, khai thác Khu các làng dân tộc (khoảng 150 người).

+ Thanh niên Trường Sỹ quan lục quân (khoảng 150 người).

+ Khách mời khác.

(Tổng số người tham dự: khoảng 1.100 người).

- Nội dung:

+ Tiết mục văn nghệ chào mừng.

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Ban Tổ chức).

+ Phát biểu Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Văn hóa dân tộc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị bài phát biểu).

+ Phát biểu của Lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Ban Đoàn kết và Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chuẩn bị bài phát biểu).

+ Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị bài phát biểu).

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao học bổng cho các thanh niên tiêu biểu học bổng Quỹ Vừ A Dính và bằng chứng nhận).

+ Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc trao bằng khen của Ủy ban dân tộc cho các tập thể và cá nhân (Ủy ban Dân tộc chủ trì, chuẩn bị).

+ Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật các dân tộc với chủ đề "Sắc màu tuổi trẻ - Sắc màu đoàn kết" do Tổng đạo diễn phụ trách.

(có kịch bản chi tiết).

3. Các hoạt động hưởng ứng Festival:

a. Hội trại "Thanh niên đoàn kết":

- Địa điểm: Khu các làng dân tộc IV thuộc Khu các làng dân tộc.

Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 ngày 16/4/2011 đến 17h00 ngày 17/4/2011

- Nội dung: Tổ chức cắm trại và giao lưu văn hoá, văn nghệ, trò chơi hưởng ứng Festivai Thanh niên các dân tộc Việt Nam.

Nội dung hoạt động gồm:

+ Lễ khai mạc trại.

+ Các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, trò chơi...

+ Chấm giải và trao thưởng.

- Thành phần tham gia: Khoảng 300 đoàn viên thanh niên các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị chịu trách nhiệm: Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL, BQL Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Tiểu ban Hậu cần, lễ tân, khánh tiết)

b. Chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp:

- Địa điểm: Làng dân tộc Gia Rai thuộc Khu các làng dân tộc II.

- Thời gian: 15h00 - 17h00 ngày 17/4/2011

- Thành phần tham dự:

+ Các cộng đồng dân tộc đang hoạt động tại Khu các làng dân tộc.

+ Các đại biểu Thanh niên các dân tộc.

+ Các đại biểu khác và du khách.

Nội dung: Chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp của các nhà hát thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (các trích đoạn chèo, tuồng, cải lương, múa rối, xiếc).

- Tham gia biểu diễn gồm các diễn viên, nghệ nhân của một số nhà hát thuộc Bộ VHTTDL (Chèo, Tuồng, Cải lương, Múa rối, Xiếc).

* Đơn vì chủ trì: Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Ban Quản lý Khu các làng dân tộc).

* Đơn vị chịu trách nhiệm: Nhà hát Chèo Việt Nam, và hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Cải lương Việt Nam Nhà hát múa rối Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

c. Chương trình biểu diễn diễn Nhà hát Chèo Việt Nam:

- Địa điểm: Làng dân tộc Gia Rai thuộc Khu các làng dân tộc II.

Thời gian: 19h00 – 21h00 ngày 16/4/2011.

Nội dung: Biểu diễn vở chèo (Hai giọt nước". Tác giả kịch bản: NSND Doãn Hoàng Giang, Đạo diễn: và Quốc Minh.

+ Thành phần tham dự:

+ Các cộng đồng dân tộc đang hoạt động tại Khu các làng dân tộc.

+ Các đại biểu Thanh niên các dân tộc.

+ Các đại biểu khác và du khách.

* Đơn vị chịu trách nhiệm: Nhà hát Chèo Việt Nam

d. Trình diễn các trò chơi dân gian, thể thao truyền thống dân tộc:

- Địa điểm: Khu các làng dân tộc.

Thời gian : 09h00 -16h30 đến 17/4/2011.

- Nội dung: Tổ chức các trò chơi dân gian, thể thao truyền thống dân tộc.

- Thành phần tham dự:

+ Các cộng đồng dân tộc đang hoạt động tại Khu các làng dân tộc.

+ Các đại biểu Thanh niên các dân tộc.

+ Các đại biểu khác và du khách.

* Đơn vị chịu trách nhiệm: Tổng Cục Thể dục thể thao (Vụ Thể thao quần chúng).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

1.1 Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam:

- Chủ trì thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, kịch bản và tổ chức triển khai thực hiện Festival.

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ Festival.

Huy động các cộng đồng dân tộc về vận hành Khu các làng dân tộc theo kế hoạch tham gia các nội dung hoạt động Festival.

- Chủ trì tổ chức thực hiện công tác hậu cần, lễ tân, trang trí, khánh tiết...trong Festival.

-  Chủ trì tổ chức thực hiện việc mời khách tham dự Festival; Phối hợp tổ chức công tác mời, đón tiếp khách mời cấp cao (Lãnh đạo Đảng và Nhà nước)).

Chủ trì Chương trình tôn vinh Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (tối 17/4).

- Chủ trì thực hiện các công việc đảm bảo nguồn kinh phí và các điều kiện khác phục vụ hoạt động Festival.

- Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh Đảng, Nhà nước.

1.2. Vụ văn hóa dân tộc:

- Tham gia chuẩn bị nội dung và tham gia hội thảo tuổi trẻ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập của đất nước".

- Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam.

1.3. Văn phòng Bộ VHTTDL:

-Phối hợp thực hiện công tác hậu cần, lễ tân đón khách cấp cao (Lãnh đạo Đảng và Nhà nước).

-Chủ trì tổ chức cuộc họp báo về sự kiện Festival, tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức trong việc huy động các lực lượng báo chí tuyên truyền về Festival.

- Phối hợp từ chức thực hiện việc mời khách cấp cao.

1.4. Tổng cục TDTT (Vụ Thể thao quần chúng):

- Huy động các cơ quan đơn vị tham gia tổ chức, hưởng ứng hoạt động thể thao dân tộc tại Festival.

- Chủ trì tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian, thể thao dân tộc trong khuôn khổ Festival.

- Chủ trì trao giải thưởng trò chơi dân gian, thể thao dân tộc.

1. 5. Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch:

- Lựa chọn, huy động lực lượng 200 đoàn viên thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia các hoạt động của Festival.

- Chủ trì tổ chức Hội trại thanh niên.

2. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

- Phối hợp thực hiện công tác xây dựng kế hoạch kịch bản và tổ chức triển khai thực hiện Festival.

- Lựa chọn và triệu tập 100 đại biểu thanh niên các dân tộc tham gia Festival, trang trải kinh phí cho các đại biểu trên về tới Hà Nội và từ Hà Nội về.

- Tổ chức huy động lực lượng Đoàn viên thanh niên thủ đô Hà Nội tham gia hưởng ứng Festival.

- Quảng bá, truyền thông cho sự kiện Festival trong hệ thống thông tin của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Chủ trì tổ chức Lễ báo công tại Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu thanh, thiếu niên - Chủ trì Hội thảo "Tuổi trẻ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập của đất nước".

- Chịu trách nhiệm trao Học bổng Vừ A Dính.

3. Ủy Ban Dân tộc:

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí chuyên đề dân tộc tuyên truyền cho nội dung hoạt động Festival.

-Chủ trì khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia

- Phối hợp chủ trì hội thảo "Tuổi trẻ Việt Nam với sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thông Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập của đất nước";

4. Ủy Ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội:

- Tham gia chỉ đạo Hội thảo tuổi trẻ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập của đất nước".

5. Ban Tuyên Giáo Trung ương:

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền đối với các cơ quan truyền thông báo chí - Tham gia chỉ đạo Hội thảo "Tuổi trẻ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thông Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập của đất nước"./.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác