1172/BVHTTDL-BCĐDS

KTTB, Phó TB Lê Thị Phượng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1172/BVHTTDL-BCĐDS ngày 05 tháng 4 năm 2013 Về việc tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS tại các điểm công cộng trên địa bàn Hà Nội.

Kính gửi:…….

Căn cứ Quyết định số 4867/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 trong đó có hoạt động tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS bằng hình thức biểu diễn nghệ thuật tại các điểm công cộng, trường đại học trên địa bàn Hà Nội năm 2013, Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức đợt tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS tại các địa điểm công cộng trên địa bàn Hà Nội với mục tiêu huy động mọi người dân, đặc biệt là giới trẻ tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng, chống HIV/AIDS.

Tham gia chương trình biểu diễn là các diễn viên, nghệ sỹ chuyên nghiệp. Để chương trình biểu diễn nghệ thuật đạt kết quả tốt, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội tạo điều kiện về địa điểm biểu diễn, an ninh trật tự và huy động quần chúng đến tham dự, giao lưu với các nghệ sỹ.

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và phối hợp nhiệt tình của Quý cơ quan./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Cục PC HIV/AIDS, Bộ Y tế (để phối hợp);

-Lưu: VT, VPBCĐ, LĐA (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác