1174/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược được bố trí trong dự toán ngân sách sự nghiệp của Bộ và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                              

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCTDTT, NHM

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỂ DỤC, THỂ THAO VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020”

(Ban hành theo Quyết định số: 1174/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

 

TT

NHIỆM VỤ

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

Trực tiếp

Phối hợp

Trực tiếp

Phối hợp

1

Xây dựng Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”.

Bộ VHTTDL

 

Tổng cục TDTT

 

VP Bộ

Quý I-2011

2

Xây dựng Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”.

Bộ VHTTDL

 

Tổng cục TDTT

 

VP Bộ

Quý I-2011

3

In sao, phổ biến Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 và các văn bản có liên quan tới các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở VHTTDL và đơn vị liên quan.

Bộ VHTTDL

 

Tổng cục TDTT

 

VP Bộ

Quý I-2011

4

Xây dựng chương trình phối hợp phát triển TDTT giữa Bộ VHTTDL với các Bộ, ngành, đoàn thể: GDĐT, Quốc phòng, Công an, Tổng Liên đoàn LĐVN, TƯ Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp phụ nữ, TƯ Hội người cao tuổi, UB Olympic Việt Nam, các LĐ-HHTTQG.

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục TDTT,

các Tổng cục, cục, vụ có liên quan thuộc Bộ

Vụ Pháp chế,

VP Bộ

Năm 2011 và các năm sau

5

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.

Bộ VHTTDL

Bộ Y tế, Bộ GDĐT, các bộ, ngành có liên quan

Tổng cục TDTT

 

Bộ Y tế, Bộ GDĐT, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý II-2011

6

Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến 2030.

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục TDTT

 

Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý II-2011

7

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về thể dục, thể thao giai đoạn 2011 - 2015.

Bộ VHTTDL

Bộ KHĐT, Bộ Tài chính

Tổng cục TDTT

 

Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý II-2012

8

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp giai đoạn 2011 - 2015.

Bộ VHTTDL

Bộ KHĐT, Bộ Tài chính

Tổng cục TDTT

 

Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý II-2011

9

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển khoa học, công nghệ và y học thể thao giai đoạn 2011 - 2020.

Bộ VHTTDL

Bộ Y tế, các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục TDTT

 

Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý IV-2011

10

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án chuyển giao các hoạt động tác nghiệp cho các tổ chức xã hội về thể dục, thể thao đến năm 2015.

Bộ VHTTDL

Bộ Nội vụ, VPCP, các Bộ ngành có liên quan

Tổng cục TDTT

 

Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý III-2011

11

Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển toàn diện bóng đá Việt Nam đạt top 10 Châu Á.

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

 

TCTDTT, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý IV-2011

12

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tổ chức Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ V năm 2016 tại Việt Nam.

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục TDTT

 

UBOLPVN, UBND tỉnh Kh.Hoà, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý IV-2011

13

Xây dựng Đề án đăng cai tổ chức Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 18 năm 2019 tại Việt Nam.

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục TDTT

 

UBOLPVN, UBND TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan

Quý II-2011

14

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục TDTT

 

UBND tỉnh Nam Định, các đơn vị có liên quan

Quý II-2011

15

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất-kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến 2015, định hướng đến 2020.

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục TDTT

 

Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý IV-2011

16

Xây dựng Đề án thí điểm đặt cược thể thao.

 

 

 

Bộ Tài chính

Bộ VHTTDL

 

17

Xây dựng Đề án đăng cai tổ chức SEA Games năm 2017 (hoặc 2019).

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục TDTT

 

UBOLPVN, Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý II-2012

18

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 – 2015.

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan

Tổng cục TDTT

 

Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý I-2012

19

Xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và tiêu chí của thiết chế văn hoá-thể thao đối với từng cụm, điểm dân cư gắn với quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị - nông thôn mới.

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Cục VHCS

TCTDTT,  các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý III-2011

20

Xây dựng và ban hành quy chế về tổ chức thi đấu các giải thể thao quần chúng.

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục TDTT

 

Cục VHCS, Vụ Pháp chế,  các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý IV-2011

21

Xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu về phát triển thể dục, thể thao quần chúng.

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục TDTT

 

Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý II-2012

22

Xây dựng và ban hành quy chuẩn về quy hoạch đất đai cho thể dục, thể thao.

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

TCTDTT, Vụ KHTC, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý IV-2011

23

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phổ cập dạy và học bơi đối với học sinh hệ phổ thông và mầm non.

 

 

Bộ GDĐT

TCTDTT

 

24

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, hướng dẫn viên TDTT cho các cơ sở giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc dạng khó khăn theo quy định của Nhà nước.

 

 

Bộ GDĐT

TCTDTT, Vụ KHTC, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý III-2011

25

Xây dựng và ban hành chế độ kiểm tra, đánh giá định kỳ thể chất và sức khoẻ học sinh.

 

 

Bộ GDĐT

TCTDTT, Vụ Pháp chế

Quý II-2011

26

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tăng cường công tác đào tạo giáo viên thể dục, thể thao.

 

 

Bộ GDĐT

Vụ Đào tạo, các trường ĐH TDTT, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý IV-2011

27

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đào tạo huấn luyện viên và trọng tài thể thao giai đoạn 2011 – 2020.

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Vụ Đào tạo

Bộ VHTTDL

TCTDTT, các trường Đại học TDTT và các đơn vị có liên quan

Quý IV-2011

28

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và tham gia bộ máy điều hành của các tổ chức thể thao quốc tế.

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Vụ Đào tạo

Bộ VHTTDL

TCTDTT

Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý II-2011

29

Xây dựng và ban hành Quy chế hỗ trợ đối với cán bộ, chuyên gia về TDTT trực tiếp tham gia hướng dẫn hoạt động ngoại khoá hoặc hỗ trợ giảng dạy chính khoá… tại các trường phổ thông và mầm non.

 

 

Bộ GDĐT

TCTDTT, Vụ KHTC, Vụ Đào tạo và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

 

30

Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch các trung tâm trọng điểm và các trung tâm phụ trợ huấn luyện nâng cao thành tích thể thao.

Bộ VHTTDL

Bộ KHĐT, các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục TDTT

 

Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý IV-2012

31

Xây dựng và triển khai thực hiện Quy định về giám định khoa học đối với quá trình huấn luyện vận động viên trọng điểm loại 1.

Bộ VHTTDL

Bộ Y tế, các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục TDTT

 

Vụ KHCNMT, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Quý IV-2011

32

Xây dựng và triển khai thực hiện các Dự án mở rộng, nâng cấp các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Đà Nẵng.

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục TDTT

 

Vụ KHTC, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

2011 - 2015

33

Xây dựng và triển khai thực hiện các Dự án xây dựng các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục TDTT

 

Vụ KHTC, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

2011 - 2015

34

Xây dựng và triển khai thực hiện Dự án xây dựng giai đoạn 2 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia (Mỹ Đình).

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục TDTT

 

Vụ KHTC, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

2011 - 2015

35

Các chương trình xây dựng pháp luật:

Sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao.

 

Xây dựng và ban hành Nghị định về phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học.

 

Xây dựng và ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao.

 

Bộ VHTTDL

 

 

Bộ GDĐT

 

Các Bộ, ngành có liên quan

 

Bộ VHTTDL

 

Tổng cục TDTT

 

 

Bộ GDĐT

 

 

 

Tổng cục TDTT

 

Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục thuộc Bộ

 

TCTDTT

 

Quý II-2012

 

 

Quý IV-2011

 

 

 

Quý II-2013

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác