1175/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập DA bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích miếu Hai Thôn, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích miếu Hai Thôn thuộc xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư. về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích miếu Hai Thôn để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn ngân sách của địa phương và kinh phí xã hội hóa hợp pháp khác.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích miếu Hai Thôn./.
 
Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác