1175/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1175/QĐ-BVHTTDL, ngày 27 tháng 03 năm 2013 Về việc đón đoàn làm phim thuộc kênh truyền hình Seoul Broadcasting Stytem (Hàn Quốc) vào Việt Nam thực hiện chương trình Game Show, truyền hình thực tế tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế, chủ trì đón đoàn hướng dẫn và quản lý đoàn làm phim thuộc Kênh truyền hình Seoul Broadcasting Stytem (Hàn Quốc) vào Việt Nam thực hiện chương trình Game Show, truyền hình thực tế tìm hiểu văn hóa, lịch sử, con người và phong cảnh du lịch Việt Nam.

Thời gian: Từ ngày 3 tháng 4 năm 2013 đến ngày 28 tháng 4 năm 2013.

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế.

Kinh phí: Do phái đoàn chịu mọi chi phí.

Điều 2. Mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng của phim phải được các cơ quan chức năng xem xét và cho phép trước khi xuất khỏi Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng;

- Bộ Công an (A183, A83; A36);

- Sở VHTTD tỉnh, thành phố như điều 1;

- Sở ngoại vụ tỉnh, thành phố như điều 1;

- Lưu: VT, HTQT, ĐHT (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác