1176/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1176/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 3 năm 2013 Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 20 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy), gồm các thành viên sau:
1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Phạm Văn Thủy, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Quốc Quỳ, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
4. Ông Phùng Minh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên;
5. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Thành viên;
6. Ông Nguyễn Gia Lâm, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Thành viên;
7. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá - Thành viên;
8. Ông Tạ Hồng Hải, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao - Thành viên;
9. Ông Nguyễn Bá Cổn, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Du lịch - Thành viên;
10. Ông Trịnh Ngọc Chung, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
Ban Chỉ huy có Văn phòng thường trực giúp việc đặt tại 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thành viên Văn phòng thường trực do Trưởng ban Chỉ huy quyết định
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ huy:
1. Tham mưu giúp Bộ trưởng trong công tác đôn đốc, chỉ đạo điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ
2. Chỉ huy công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trong ngành văn hoá, thể thao và du lịch.
3. Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trong ngành văn hoá, thể thao và du lịch.
4. Phối hợp ứng phó các tình huống thiên tai theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Trung ương và Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.
5. Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ với các cấp quản lý theo quy định.
6. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn hàng năm; bảo vệ người, tài sản, công trình phòng, chung lụt, bão và cơ sở kinh tế - xã hội thuộc phạm vi quản lý.
7. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc cung cấp kịp thời nhân lực, vật tư, kỹ thuật, phương tiện đáp ứng yêu cầu huy động cho công tác cứu hộ, cứu trợ khi cần thiết.
8. Tổng hợp, đánh giá tình hình thiệt hại sau thiên tai báo cáo cấp thẩm quyền và tổ chức khắc phục hậu quả.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2303/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 4. Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Trưởng Ban Chỉ huy và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Chỉ huy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCCB, VHCS, PTL

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác