1177/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1177/BVHTTDL-DSVH ngày 05 tháng 04 năm 2013 Về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ Nguyễn Sư Mạnh (huyện Ba Vì, Hà Nội).

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3540/VHTTDL-QLDS ngày 10/12/2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ Nguyễn Sư Mạnh huyện Ba Vì, Hà Nội (kèm heo hồ sơ, nhận ngày 18/01/2013). Sau khi xem xét Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

- Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ Nguyễn Sư Mạnh bao gồm các hạng mục: Tu bổ Tiền tế, Hậu cung, Nghi môn, bình phong, Tả vu, Hữu vu; tôn tạo sân vườn; xây dựng tường rào và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội lưu ý một số vấn đề, cụ thể là:

- Về tổng thể: Cần giữ nguyên cao độ mặt bằng để tu bổ nguyên trạng các hạng mục Nghi môn, bình phong, Tả vu, Hữu vu (không xây mới các hạng mục này).

- Đối với việc tu bổ Tiền tế, Hậu cung, Tả vu, Hữu vu: Ngay sau khi hạ giải công trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần chỉ đạo chủ đầu tư phân loại cấu kiện và thành lập Hội đồng đánh giá để lựa chọn, sử dụng lại cấu kiện còn tốt theo nguyên tắc bảo tồn đa yếu tố gốc cấu thành di tích.

- Hồ sơ cần bổ sung căn cứ pháp lý: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý để hoàn thiện hồ sơ trước khi trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác