1178/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức hoạt động tuyên truyền bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn bảo tàng, di tích

Kính gửi:
         - Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao;
         - Các bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành.
 
Để thiết thực góp phần triển khai đầy đủ, đúng quy định các nội dung công việc phục vụ sự kiện chính trị trọng đại của đất nước - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời để phòng ngừa những nguy cơ, rủi ro trong việc bảo đảm an toàn bảo tàng, di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị chỉ đạo/trực tiếp thực hiện một sổ nhiệm vụ sau:
1. Nghiên cứu tổ chức triển lãm, trưng bày chuyên đề và các hình thức hoạt động khác có liên quan nhằm tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, giá trị của việc trực tiếp tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, vì dân, do dân thông qua bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo các bảo tàng, ban quản lý di tích trực thuộc thực hiện).
Báo các kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2016.
2. Phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp tăng cường nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật, xây dựng và triển khai các phương án xử lý mọi tình huống (như: thiên tai, hỏa hoạn, trộm cắp v.v..), nhằm đảm bảo an toàn cho các tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày trong bảo tàng, di tích.
Báo các kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong báo cáo tống kết công tác năm 2016.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT.TTH.120.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác