1179/BVHTTDL-NTBD

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Công văn số 1952/VPCP-KGVX ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc làm rõ thêm chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp bảo đảm phù hợp với Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2012 và Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020, sau khi xem xét, nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Nghị quyết số 23-NQ/TW năm 2008 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới do Bộ Chính trị ban hành nêu rõ: “Việc thế chế hoá các nghị quyết, quan điểm của Đảng còn chậm; một sổ cơ chế, chính sách rất quan trọng được nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) đến nay vẫn chưa được cụ thể hoá để thực hiện. Nhiều chính sách đối với văn nghệ và văn nghệ sỹ đã lạc hậu nhung chậm được sửa đổi Nghị quyết cũng đề ra các định hướng: “rà soát, bổ sung và xây dựng mới các chế độ, chính sách đổi với hoạt động văn học, nghệ thuật, như chế độ lương, nhuận bút, đãi ngộ tài năng, bồi dưỡng lao động nghề nghiệp, chế độ hưu”.
Do các bất cập về chế độ, chính sách đối với nghệ sỹ đã tồn tại nhiều năm qua, ngày 21 tháng 5 năm 2013, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội có Công văn số 776/UBVHGDTTN13 kiến nghị sau Phiên giải trình của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, trong đó yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, chế độ phù hợp với đặc thù của ngành nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là việc sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề; chuyển ngạch bậc lương, hướng dẫn tổ chức và thực hiện việc xét nâng ngạch cho nghệ sỹ.
Ngày 10 tháng 7 năm 2013, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 237/TB-VPVP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp liên quan đến các cơ chế, chính sách thúc đẩy văn học, nghệ thuật nhằm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW nêu rõ: "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, thảo gồ những khó khăn vướng mắc về chính sách đổi với văn nghệ sỹ; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 11 năm 2013; đồng thời nghiên cứu xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn quy trình xét nâng, chuyển ngạch bậc lương, chế độ phụ cấp nghề, chế độ bồi dưỡng luyện tập biểu diễn, chế độ nghỉ hưu sớm, chế độ về bảo hiểm xã hội cho nghệsỹ, diên viên".
Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ: xây dựng, hoàn thiện các chê độ phụ cấp đế bảo đảm công bằng, hợp lý, nhất là các chế độ phụ cấp theo nghề. Qua đó, Bộ Chính trị chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ khẩn trương bổ sung, sửa đổi một số chính sách cần và cỏ thể điều chỉnh ngay nhằm sớm khắc phục một số bất hợp lý của chế độ phụ cấp.
Ngày 28 tháng 5 năm 2014 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có Công văn số 3848/VPCP-KGVX giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc dự thảo quyết định mới thay thế Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi nghề và bồi dưỡng đối với lao động biếu diễn nghệ thuật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Sau đây gọi là Quyết định số 180)
Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dự thảo Quyết định mới thay thế Quyết định số 180, lấy ý kiến của các bộ, ban ngành Trung ương, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với dự thảo Quyết định.
Kết luận số 63-KL/TW Ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã nêu: cần chủ ỷ mối quan hệ và tương quan về tiền lương và phụ cấp. Thực tế, trong quá trình soạn thảo quyết định mới, thay thế Quyết định 180, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy: từ năm 2004 đến năm 2014, Chính phủ đã nhiều lần điều chỉnh mức tiền lương cơ sở, đến nay mức lương cơ sở đã tăng 6,9 lần so với thời điểm Quyết định số 180 có hiệu lực thi hành. Do vậy, mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp phải điều chỉnh để phù họp với tình hình thực tiễn trong bối cảnh tiền lương của người nghệ sỹ còn rất thấp, các ngạnh bậc, hạng diễn viên chưa được bố trí, xắp xếp một cách hợp lý, chưa đảm bảo mối tương quan về tiền lương và phụ cấp.
Xuất phát từ những lý do nêu trên, việc thay thế Quyết định số 180 là cần thiết và thể hiện những ưu điểm sau:
- Phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; tính hợp Hiến, hợp pháp; tính thống nhất; tính đồng bộ của dự thảo;
- Căn cứ vào đặc thù chuyên môn, mức độ đào tạo và chức năng hoạt động của từng chức danh nghề nghiệp, các đối tượng hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đã được phân nhóm một cách khoa học, đảm bảo sự thống nhất, công bằng và hợp lý;
- Thể hiện sự quan tâm, chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước, nâng cao đời sống, tạo điều kiện cho đội ngũ nghệ sỹ, diễn viên phát huy sức sáng tạo để xây dựng nhiều sản phẩm văn hóa đạt chất lượng cao phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Quyết định mới thay thế Quyết định số 180, ngày 21 tháng 12 năm 2014, Hội đồng Tư vấn Thẩm định - Bộ Tư pháp đã họp, thẩm định đối với dự thảo Quyết định mới để thay thế Quyết định số 180.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm làm rõ thêm đối với chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp, bảo đảm phù hợp với Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2012 và Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh và Văn phòng Chính phủ xem xét, có ý kiến đồng thuận để trình Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Quyết định.
Trân trọng báo cáo./.
 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PTTg: Vụ Văn Ninh, Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để phối hợp);
- Bộ Trưởng, các Thứ trưởng BVHTTDL (để b/c);
- Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Văn phòng Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, Ban Soạn thảo, TĐg (10).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác