1179/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỚNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt hoạt động tuyên truyền báo chí công tác gia đình năm 2011


BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hoạt động truyên truyền báo chí công tác gia đình năm 2011.

Điều 2. Giao Vụ Gia đình là đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hoạt động tuyên truyền công tác gia đình trên Báo Văn hóa và Báo Du lịch.

Điều 3. Nội dung tuyên truyền bao gồm: Chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về gia đình, công tác gia đình; tình hình công tác gia đình hiện nay; kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Điều 4. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn sự nghiệp gia đình.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Gia đình, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Như điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, GĐ, HN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác