117/CT-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2011

Thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch công tác đã đề ra, sáu tháng đầu năm 2011, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cả nước đã có nhiều cố gắng, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Các hoạt động văn hoá, nghệ thuật được tổ chức sôi nổi, nội dung phong phú, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước. Tổ chức thành công 59 giải thể thao quốc gia và quốc tế; cử 69 đoàn (đội) thể thao tham gia thi đấu các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới, giành được 126 HCV, 81 HCB, 89 HCĐ. Lượng khách du lịch quốc tế và nội địa tiếp tục tăng trưởng. Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam sáu tháng đầu năm 2011 ước đạt gần 3 triệu lượt, tăng 18,1% so với cùng kì năm 2010; khách du lịch nội địa ước đạt 17,5  triệu lượt, bằng 53,3% kế hoạch năm 2011; thu nhập du lịch đạt khoảng 62 nghìn tỷ đồng, bằng 56,3% kế hoạch năm 2011.

Cùng với kết quả đã đạt được, trên các lĩnh vực hoạt động của Ngành vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Việc thể chế hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn hoạt động của Ngành, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực chưa cao. Những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch chậm được khắc phục hoặc đã được khắc phục nhưng kết quả đạt được chưa thực sự bền vững...

Với tinh thần “Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bám sát thực tiễn, giải quyết tích cực những hạn chế, bức xúc, tạo chuyển biến mới trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình”, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu toàn Ngành tập trung đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2011, cụ thể như sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm công tác sáu tháng cuối năm 2011

1. Tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt các chương trình hành động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch và các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực thi các chính sách, giải pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực hoạt động chuyên ngành; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, xử lý nghiêm minh những sai phạm theo quy định của pháp luật.

4. Chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo, tư liệu hóa và phát huy giá trị các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các bảo tàng, di tích, gắn kết chặt chẽ với thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

5. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác xét, đề nghị tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học-Nghệ thuật, danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú.

6. Chuẩn bị lực lượng, tham gia thi đấu đạt thành tích tốt tại SEA Games 26 (2011), vòng loại Olympic (2012); tổ chức và tham gia thi đấu tốt các giải thể thao trong nước và quốc tế; triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7 tại Nam Định (2014).

7. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các đề án lớn về phát triển du lịch giai đoạn 2011-2020 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

8. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011 và công tác chuẩn bị tổ chức Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Thừa Thiên Huế 2012.

9. Mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hoá ở trong và ngoài nước, giới thiệu các giá trị văn hóa Việt Nam ra nước ngoài, tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia gắn với phát triển du lịch và vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

10. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 về việc Đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

11. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.

12. Tiếp tục hoàn thiện các công trình kiến trúc của 54 dân tộc Việt Nam, từng bước ổn định hoạt động khai thác, vận hành Khu các làng dân tộc. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, xã hội hóa các hoạt động tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

II. Một số nhiệm vụ cụ thể

1. Văn phòng Bộ tổng kết, đánh giá hiệu quả tổ chức hội nghị trực tuyến, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định áp dụng diện rộng trong tổ chức các hội nghị của Bộ.

2. Tổng cục Thể dục thể thao:

- Khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Thể dục thể thao và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thể dục thể thao.

- Khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Bộ trưởng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam giai đoạn 2011-2020, định hướng đến 2030; Quy hoạch phát triển toàn diện bóng đá Việt Nam đạt top 10 Châu Á và các đề án khác trong kế hoạch năm 2011.

- Nghiên cứu, đề xuất chính sách tăng chế độ dinh dưỡng, tiền công cho vận động viên thuộc đội tuyển các tỉnh-thành.

3. Tổng cục Du lịch:

- Khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Du lịch.

- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai làm rõ việc đặt cọc tiền cho các tour du lịch từ Lào Cai sang Trung Quốc và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp lữ hành.

4. Cục Di sản văn hoá làm việc với các địa phương có di sản văn hoá thế giới, nghiên cứu, thống nhất đề xuất mô hình quản lý các di sản này tại các địa phương.

5. Cục Điện ảnh nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với phim phát trên sóng truyền hình.

6. Vụ Thi đua-Khen thưởng chủ trì, phối với với các đơn vị liên quan thống nhất phương án quy đổi giải thưởng của Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 2011 để hướng dẫn thực hiện.

7. Cục Nghệ thuật biểu diễn nghiên cứu, đề xuất giải pháp chấn chỉnh những vi phạm và biểu hiện lệch lạc trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật hiện nay, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định chậm nhất trong Quý III/2011.

8. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ được giao làm đầu mối khẩn trương tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình phối hợp giữa Bộ với các cơ quan liên quan, đề xuất nội dung phối hợp trong thời gian tới.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh-thành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này, báo cáo kết quả về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để biết);
- Sở VHTTDL các tỉnh-thành (để thực hiện);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VP,

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác