1180/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc xây dựng Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Với Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam (giai đoạn 2011-2013).

Điều 2. Kinh phí xây dựng Chương trình phối hợp trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính và Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Như  điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo );
- các thứ trưởng
- Lưu: VT, CHCS;

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác