1185/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức xây dựng Website Lễ hội Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị (khóa X);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở xây dựng Website Lễ hội Việt Nam, thời hạn hoàn thành trong quý IV năm 2011.

Điều 2. Kinh phí tổ chức xây dựng Website trích trong kinh phí sự nghiệp Cục Văn hóa cơ sở.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Như  điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh(để b/c)
- Lưu: VT, HTQT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác