1192/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Cục Di sản Văn hóa ký kết Kế hoạch hành động 2011-2012 với Tổng cục Di sản Văn hóa Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của      Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản   văn hóa

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Di sản văn hóa ký Kế hoạch hành động 2011-2012 về thỏa thuận trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực di sản văn hóa với Tổng cục Di sản Văn hóa Hàn Quốc.
Điều 2. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm báo cáo kết quả hợp tác trong khuôn khổ Kế hoạch hành động đã ký kết sau khi kết thúc giai đoạn 2011-2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và  Cục trưởng Cục Di sản văn hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Như  điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh(để b/c)
- Lưu: VT, HTQT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác