1193/BVHTTDL-PC

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc sử lý các trường hợp sử dụng trang phục biểu diễn không phù hợp với thuần phong mỹ tục

 Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

                   Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thời gian vừa qua, một số nghệ sỹ khi biểu dìễn trước công chúng đa sử dụng trang phục quá ngắn hoặc quá mỏng, trong quá trình biểu diễn, một số người đã để xảy ra hiện tượng mà báo chí gọi là “lộ hàng’’, gây phản cảm và phản ứng trong dư luận xã hội nhưng chưa được xử lý và ngăn chặn kịp thời. Hành vi này đã có những quy định của pháp luật để điều chỉnh, cụ thể như sau:

Điều 11 và điểm a khoản 2 Điều 10 Quy chế Hoạt động văn hóa và kinh doanh phục vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/1/2009 của Chính phủ đã quy định người biểu diễn nghệ thuật không được sử dụng trang phục hoặc hoá trang không phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc.

Điểm 4,4,4,5 khoản 4 Điều 3 Quy chế Hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa –Thông tin quy định nghiêm cấm người biểu diễn Phục trang, hóa trang trái với thuần phong mỹ tục, không phù hợp với đặc trưng loại hình nghệ thuật; trang phục hở hang lộ liễu.

Điểm c khoản 1, Điều 16 nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa quy định hpạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000. đồng với hành vi “mặc trang phục, hóa trang gây phản cảm, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam’’

Khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2001 quy định “Xử phạt vi phạm hành chính đuợc áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính’’.

Khoản Điều 3 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 quy định "Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện kịp thời và bị đình chỉ ngay. Việc xử lý vi phạm hành chính phải được tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để.’’

Để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm nêu trên, đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Thanh tra Sở căn cứ tình hình thực tế để kịp thời xử lý và ngăn ngừa vi phạm theo đúng các quy định của pháp luật. Khi quyết định xử phạt, cần xem xét tính chất, mức độ vi phạm và các quy định của pháp luật có liên quan để quyết định chính xác, làm lành mạnh hoạt động nghệ thuật biểu diễn giữ gìn thuần phong mỹ tục dân tộc./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thanh tra Bộ (để phối hợp);

- Lưu: VT, PC, N0 (70)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác