1196/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Khu Căn cứ khởi nghĩa Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2652/UBND- VX ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình, xã Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa để kêu gọi đầu tư, xã hội hóa hoạt động tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
- Thỏa thuận chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình, xã Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ điều kiện, năng lực hành nghề lập quy hoạch di tích theo quy định tại Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để lập Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập Quy hoạch tổng thế bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình, xã Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác