1196/BVHTTDL-KHTC

TLBT, VTVKH,TC Hồ Việt Hà Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1196/BVHTTDL-KHTC ngày 05 tháng 4 năm 2013 Về việc triển khai Chương trình hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020.

Kính gửi: Tổng cục Du lịch.

Ngày 18 tháng 2 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 321/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020. Căn cứ nội dung Điều 2, Quyết định 321/QĐ-TTg về “Tổ chức thực hiện Chương trình”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Du lịch.

Triển khai việc trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Tổng cục Du lịch (đơn vị được giao chủ trì thực hiện các hoạt động của Chương trình) xây dựng những đề xuất cụ thể, chi tiết về:

1. Cơ chế, chính sách quản lý, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020 (bao gồm các nội dung sau, Yêu cầu đối với Chương trình, Đơn vị chủ trì Chương trình, Đơn vị tham gia thực hiện Chương trình, Kinh phí thực hiện Chương trình, Nội dung Chương trình được hỗ trợ kinh phí, Mức hỗ trợ kinh phí, Lập dự toán kinh phí và thủ tục cấp phát, quyết toán kinh phí được hỗ trợ, Đề xuất và tiếp nhận Chương trình, Thẩm đinh và phê duyệt Chương trình, Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình, Điều chỉnh và chấm dứt Chương trình, Báo cáo thực hiện Chương trình, Xử lý vi phạm…)

2. Quy chế quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020, gồm các nội dung sau: Đối tượng áp dụng, Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình, Nội dung chi và mức hỗ trợ kinh phí, Định mức chi, Tạm ứng và quyết toán kinh phí, Thời gian thẩm định để tạm cấp và quyết định hỗ trợ kinh phí…

Văn bản gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Kế hoạch Tài chính), phòng Quản lý các dịch vụ công) trước ngày 15/4/2013./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC, D.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác