1197/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa và nâng cấp di tích Lăng Mai Xuân Thưởng, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 16/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị thỏa thuận, thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa và nâng cấp di tích Lăng Mai Xuân Thưởng (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa và nâng cấp di tích Lăng Mai Xuân Thưởng, bao gồm các nội dung: cải tạo lăng mộ (xử lý rêu mốc chân móng, tường, mái ngói; trám vá, trát lại nền bậc cấp; quét vôi lại phần lăng mộ; thay mới các viên ngói xuống cấp); lát đá Granite toàn bộ bậc cấp và nền sân.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến đế Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan liên quan triến khai các bước tiếp theo của việc sửa chữa và nâng cấp di tích Lăng Mai Xuân Thưởng theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác