1198/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích chùa Phụng Sơn, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1128/SVHTT- TTBTDT ngày 14/3/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu sửa mái hậu Chính điện và Trai đường chùa Phụng Sơn (kèm theo hồ sơ, nhận ngày 22/3/2016). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bố di tích chùa Phụng Sơn, bao gồm các nội dung: tu sửa mái Chính điện (thay mới ngói âm dương, diềm mái ngói lưu ly tráng men; thay mới máng xối, rui, một sô hoành và 02 kèo; chống mối); tu sửa Trai đường (thay mới ngói âm dương, diềm mái ngói lưu ly tráng men; thay mới máng xối, rui, một số hoành và 08 cột; chống mối).
Đe nghị Sở Văn hóa và Thế thao thành phố Hồ Chí Minh lưu ý một số vấn đề sau:
- Các hạng mục tu bổ cần được bao che, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.
- Hồ sơ cần bổ sung: các căn cứ pháp lý thực hiện Báo cáo (trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích); thuyết minh phương án tu bổ di tích; bản vẽ giải pháp thi công thay mới 08 cột gỗ của hạng mục Trai đường.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh biết, triển khai các bước tiếp theo của việc tu bố di tích chùa Phụng Sơn theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH.NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác