1198/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

050514144442.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-BVHTTDL, ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-BVHTTDL, ngày 28 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Phòng Cổng thông tin điện tử thuộc Văn phòng Bộ;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ;
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
-Các TT (để b/c)

-Các thành viên Ban Chỉ đạo RMCTTĐT;
-Các thành viên Tổ Giúp việc BCĐRMCTTĐT;
- Lưu: VT, VP (THTT), BTK (35).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác