119/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 119/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 01 năm 2014 Về việc Soạn thảo “Thông tư quy định chi tiết việc cấp Thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án cấp Thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn”

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, soạn thảo “Thông tư quy định chi tiết việc cấp Thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn”.

Điều 2. Cục Nghệ thuật biểu diễn và Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm thành lập Tổ soạn thảo Thông tư quy định của pháp luật.

Điều 3. Kinh phí thực hiện soạn thảo Thông tư lấy từ nguồn ngân sách của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như điều 4;
-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Hồ Anh Tuấn;
-TT Vương Duy Biên;

-Lưu: VT, NTBD, NTL (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác