11/CT-UBND

Nguyễn Hữu Chí Theo TỈNH TIỀN GIANG -

CHỈ THỊ Số: 11/2007/CT-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2007 Về việc tiếp tục vận động thực hiện và nâng chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

CHỈ THỊ  SỐ: 11/2007/CT-UBND NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2007 VỀ VIỆC TIẾP TỤC VẬN ĐỘNG THỰC HIỆN VÀ NÂNG CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA" GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 CỦA TỈNH TIỀN GIANG

 

  TỈNH TIỀN GIANG

 

 Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Tính đến ngày 30/12/2006 toàn tỉnh đã có 336.438 hộ đạt chuẩn Gia đình văn hóa (tỷ lệ 92,06%); 634/1009 ấp, khu phố văn hóa (tỷ lệ 62,83%), 21/169 xã - phường văn hóa (tỷ lệ 12,42%), đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng…góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế cho thấy chất lượng phong trào có nơi chưa cao, cần tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá trong thời gian tới.

Để thực hiện Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục vận động thực hiện và nâng chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện cuộc vận động và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong đó tập trung 04 nội dung chủ yếu: xây dựng gia đình văn hoá, ấp (khu phố) văn hoá, xã (phường) văn hoá và nếp sống văn minh.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào, nhằm tạo sự chuyển biến sâu rộng trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh.

2. Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp tỉnh, huyện, xã theo tinh thần Quyết định số 227/2006/QĐ-TTg ngày 11/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Các ngành có thành viên trong Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện theo ngành dọc đến tận cơ sở, coi đây là công tác trọng tâm trong giai đoạn 2006 - 2010 nhằm đạt mục tiêu đến năm 2010 như sau:

- 80% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa;

- Có 75% số ấp, khu phố trong tỉnh đạt tiêu chuẩn ấp (khu phố) văn hóa. Thường xuyên củng cố, nâng chất các ấp (khu phố) đã được công nhận là ấp (khu phố) văn hóa;

- Có 25% đến 30% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn văn hóa. Đồng thời củng cố, nâng chất các xã, phường văn hóa đã được công nhận;

-  Có 90% cơ quan, trường học và 50% điểm chợ, bến xe, bến đò…đạt chuẩn văn minh;

Đối với địa phương không được tái công nhận danh hiệu văn hoá liên tục 02 năm, thì rút danh hiệu văn hóa theo quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp khi xây dựng chương trình công tác hàng năm của đơn vị, địa phương mình cần đưa vào các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện việc xây dựng mới và nâng chất các phong trào xây dựng gia đình văn hóa; ấp (khu phố), xã (phường) văn hóa; cơ quan văn minh, nếp sống văn minh đô thị, nếp sống văn minh nơi công cộng (chợ, cơ sở thờ tự, đường giao thông, công viên, bến xe, bến đò…) nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng của các cuộc vận động theo tinh thần Nghị quyết 84/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra.

4. Các cơ quan thông tin đại chúng: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cơ sở và đề nghị Báo Ấp Bắc thường xuyên tuyên truyền về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", như: xây dựng chuyên mục, chuyên trang, bản tin "Đời sống văn hóa", panô, áp phích, các sáng tác mới để phản ảnh những mặt làm được và chưa được của phong trào.

5. Sở Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức rà soát những văn bản liên quan đến hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" còn hiệu lực, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ và ban hành văn bản mới; tiếp tục chủ trì việc xây dựng và nâng chất phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp (khu phố), xã (phường) văn hóa.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

7. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn văn minh và phong trào học tập, lao động, sáng tạo trong công nhân, viên chức lao động.

8. Đề nghị Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo hệ thống ngành dọc từ tỉnh đến cơ sở.

9. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục triển khai và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn về an ninh trật tự, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc làm nền tảng vững chắc cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai các phong trào xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo và giảm đến mức thấp nhất các tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin ban hành hướng dẫn cụ thể thực hiện Thông tư Liên tịch số 31/2006/TTLT-BTC-BVHTT ngày 07/4/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa - Thông tin, về việc Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp nhằm tạo điều kiện kinh phí cho Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện tốt Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2006 - 2010.

12. Sở Y tế, Sở Thể dục Thể thao, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Giao thông - Vận tải, Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin rà soát lại các chỉ tiêu do ngành mình quản lý có liên quan đến các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, ấp (khu phố), xã (phường) văn hóa và có giải pháp cụ thể để góp phần thiết thực trong việc nâng cao chất lượng phong trào trên địa bàn tỉnh.

13. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng gia đình văn hoá, ấp (khu phố) văn hoá, xã (phường) văn hoá và cơ quan, khu dân cư văn minh.

14. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn chỉ tiêu thi đua cụ thể về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hàng năm, kịp thời khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào.

15. Sở Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, tập hợp tình hình và báo cáo sơ, tổng kết hàng quý, 6 tháng, năm.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Quá trình thực hiện, các ngành, các cấp thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa - Thông tin) theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

- VPCP, B.VH-TT;

- Cục kiểm tra văn bản (BTP);

- Website Chính phủ;

- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- TV BCĐ;

- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND H, TP, TX;

- UBND xã, phường, thị trấn;  

- Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, VX-NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Hữu Chí

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác