11/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Phê duyệt Đề án "Cuộc thi và Triển lãm Ảnh ý tưởng - năm 2012"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDK ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án cuộc thi và Triển lãm ảnh ý tưởng - năm 2012 với các nội dung cụ thể tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và  Triển lãm phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức cuộc thi và Triển lãm ảnh ý tưởng - năm 2012".

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, MTNATL, CH (12).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác