11/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Hoàng Hữu Chính Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 11/TB-BVHTTDL ngày 03 tháng 01 năm 2014 Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Ngày 31 tháng 12 năm 2013, tại Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đồng chí Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng đã làm việc với lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc về phối hợp công tác năm 2014. Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo, đại diện: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Đào tạo, Vụ Thư Viện, Vụ Văn hoá dân tộc, Văn phòng Bộ và Báo Văn hoá; về phía Ban Chỉ đạo Tây Bắc có đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Trưởng Ban phụ trách, đồng chí Hoàng Thị Hạnh - Phó Trưởng Ban và lãnh đạo các đơn vị: Vụ Dân tộc tôn giáo, Vụ Kinh tế, Vụ Văn hoá xã hội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc trao đổi về tình hình vùng Tây Bắc, đặc biệt là công tác văn hoá, thể thao và du lịch vùng Tây Bắc, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Về tổng thể

- Tây Bắc có bản sắc văn hoá độc đáo, gắn với truyền thống các dân tộc và di sản văn hoá phong phú, nơi có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, là địa bàn chiến lược về an ninh, quốc phòng. Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc các tỉnh vùng Tây Bắc đã phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc và có trách nhiệm với vùng Tây Bắc trong phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch cùng các vùng, miền trên toàn quốc. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị tăng cường hơn nữa sự phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, giao Văn phòng Bộ là đầu mối phối hợp với Vụ Văn hoá xã hội Ban Chỉ đạo Tây Bắc đề xuất Chương trình hợp tác giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Ban Chỉ đạo Tây Bắc, báo cáo lãnh đạo hai bên trong Quý I/2014.

- Giao các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị báo cáo công tác văn hoá, thể thao và du lịch Vùng Tây Bắc trên từng lĩnh vực phụ trách, các giải pháp, đề xuất, kiến nghị, gửi Văn phòng Bộ tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ trước 10/01/2014.

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nghiên cứu xây dựng Đề án “Phát triển văn hoá, thể thao và du lịch vùng Tây Bắc đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, giao Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia chủ trì, đề xuất.

2) Về Văn hoá

- Đề nghị Ban chỉ đạo Tây Bắc có ý kiến với các Bộ, Ngành liên quan bố trí vốn để triển khai các Đề án, Quy hoạch đã được phê duyệt liên quan đến vùng Tây Bắc (Đề án “Bảo tồn, phát triển các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” (Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011); Đề án “Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012 - 2020” (Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013)…

- Đề nghị Ban chỉ đạo Tây Bắc, chỉ đạo các tỉnh trong vùng quyết liệt trong việc đầu tư đúng mục tiêu đã đề ra tại Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2012-2015, đồng thời, các tỉnh chủ động lồng ghép với các nội dung tại các Chương trình mục tiêu quốc gia như Nông thôn mới, Xoá đói giảm nghèo… để đạt hiệu quả đầu tư cao nhất.

- Giao Cục Di sản văn hoá xây dựng Đề án “Bảo tồn, tôn tạo và sưu tầm những Di sản văn hoá cấp quốc gia đặc biệt và thế giới đã được công nhận để phát huy giá trị nhằm phát triển du lịch và kinh tế-xã hội” phát huy gắn với du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, hướng dẫn việc bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử cách mạng đối với các địa phương vùng Tây Bắc.

- Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Viện Văn hoá nghệ thuật quốc gia Việt Nam và các đơn vị tập trung ưu tiên các chương trình, đề tài nghiên cứu về văn hoá vùng Tây Bắc trong hội nhập, phát triển; đời sống văn hoá vùng đồng bào di dân bởi thuỷ điện, văn hoá các dân tộc thiểu số rất ít người.

- Giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào cai và các tỉnh Tây Bắc sớm xây dựng Đề án tổ chức Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc, năm 2016 tại Lào Cai, báo cáo lãnh đạo Bộ.

- Giao Vụ Đào tạo rà soát quy hoạch nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch vùng Tây Bắc đề xuất các ưu tiên, tập trung hỗ trợ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhân lực vùng.

- Giao Cục Văn hoá cơ sở phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn khẩn trương chuẩn bị nội dung kịch bản, chương trình nghệ thuật… và các điều kiện tổ chức các Chương trình, sự kiện kỷ niệm 60 Năm chiến thắng Điện Biên Phủ theo Kế hoạch đã được giao.

3) Về Thể dục, thể thao.

- Đề nghị Ban chỉ đạo Tây Bắc có ý kiến với các Bộ, ngành và địa phương liên quan bố trí vốn để triển khai Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2013.

4) Về du lịch.

- Đề nghị Ban chỉ đạo Tây Bắc phối hợp chỉ đạo các tỉnh trong vùng quyết liệt trong việc thu hút các nguồn vốn để xây dựng Quy hoạch các Khu, Điểm du lịch quốc gia đã được xác định trong Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nhất trí với đề xuất của Ban Chỉ đạo Tây Bắc chọn năm 2014 chủ đề liên kết phát triển du lịch Tây Bắc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo Tổng cục Du lịch và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch năm 2014 và các năm tiếp theo.

- Giao Tổng cục Du lịch chủ trì xây dựng “Quy hoạch điều chỉnh tổng thể phát triển du lịch vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” để phù hợp với tình hình phát triển du lịch hiện nay.

- Giao Tổng cục Du lịch:

+ Rà soát, chọn Vùng Tây Bắc là địa bàn trọng tâm, thí điểm, ưu tiên áp dụng của Đề án và các dự án thành phần của dự thảo Đề án phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xoá đói, giảm nghèo và phát triển bền vững, chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai và các tỉnh vùng Tây Bắc xây dựng Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017, vùng Tây Bắc, Lào Cai, chuẩn bị toàn diện các điều kiện về hạ tầng, nhân lực để tổ chức, đảm bảo ý nghĩa, mục đích của Năm du lịch quốc gia.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Bắc bàn về cơ chế liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc hiệu quả, phù hợp, ưu tiên xây dựng sản phẩm, quảng bá, xúc tiến vùng trọng tâm, phát huy vai trò điều tiết của Trung ương.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc quan tâm, phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đạt kết quả./.

 

Nơi nhận:

- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- TU, UBND các tỉnh vùng   Tây Bắc;

- Sở VHTTDL các tỉnh vùng Tây Bắc;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT), NTS.40.            

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác