1204/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về “Quốc hoa” Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của      Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về “Quốc phục”, “Quốc hoa”, “Quốc tửu” Việt Nam; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Cục Di sản văn hóa, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về “Quốc hoa” Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Thời gian: Từ ngày 26 tháng 4 năm 2011 đến ngày 02 tháng 5 năm 2011.

Địa điểm: Nhà hát Trưng Vương, số 35A Phan Châu Trinh, Thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

- Triển lãm, công tác mỹ thuật, in ấn, tuyên truyền, quảng cáo bình chọn “Quốc hoa” Việt Nam và một số hoạt động khác có liên quan lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2011 của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

-    Cơ sở vật chất, mặt bằng, chương trình nghệ thuật, âm thanh ánh sáng, bảo vệ, điện nước, vệ sinh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Như  điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ VHTTDL;
-Trung tâm TLVHNTVN (để thực hiện);
- Các đơn vị liên quan (để phối hợp)
- Lưu: VT, TLVHNTVN (2)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác