1207/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 1207/TB-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ

Ngày 16 tháng 3 năm 2013, tại UBND thành phố Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Trần Thanh Mẫn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thanh Sơn về công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2013 và việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, đại diện lãnh đạo: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Cần Thơ, Văn phòng Bộ và Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh; về phía thành phố Cần Thơ có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hùng Dũng, đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND Thành phố.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ báo cáo tình hình triển khai kế hoạch công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2013; công tác chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Cần Thơ là trung tâm của khu vực miền Tây Nam Bộ, có vị trí quan trọng về chính trị, văn hoá, kinh tế, dân số và điều kiện xã hội thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội. Trong những năm qua, với sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ, các lĩnh vực kinh tế-xã hội của Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Cần Thơ cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng các thiết chế, công trình văn hoá, thể thao trọng điểm một cách chất lượng, xứng tầm là trung tâm kinh tế, dịch vụ khu vực Tây Nam Bộ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng giá trị văn hoá truyền thống; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.

2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của thành phố Cần Thơ năm 2013 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Cần Thơ quan tâm, chỉ đạo:

a) Hàng năm, tăng mức đầu tư cho phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo mức tăng trưởng kinh tế của Thành phố;

b) Sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của Thành phố và có kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn thành phố, lựa chọn những gia đình tiêu biểu tham dự Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc lần thứ II năm 2013;

c) Nghiên cứu, ban hành các chính sách nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Đờn ca tài tử; xây dựng kế hoạch, định kỳ tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi Đờn ca tài tử hàng năm; sớm khai trương và đưa vào vận hành Trạm vệ tinh của ngân hàng dữ liệu về di sản văn hóa phi vật thể tại Bảo tàng Thành phố vào tháng 9/2013;

d) Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị Bộ, Thành phố xem xét, quyết định xếp hạng các di tích trên địa bàn Thành phố;

e) Sử dụng đúng mục tiêu các nguồn vốn của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, các nguồn vốn Bộ đã phân bổ và giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm đầu mối triển khai thực hiện.

f) Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động trong Năm Gia đình Việt Nam 2013;

g) Triển khai việc sơ kết 2 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020; quan tâm đầu tư, chỉ đạo phát triển sự nghiệp thể dục thể thao cho tương xứng với vị thế, vai trò của Thành phố trong các tỉnh/thành khu vực Tây Nam Bộ; tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao 03 cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại tỉnh Nam Định.

h) Tập trung xây dựng, đổi mới, tạo bước đột phá trong phát triển sản phẩm du lịch có tính đặc thù, riêng biệt; tăng cường liên kết, quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; phát huy thế mạnh về giao thông để thu hút và phát triển du lịch.

3. Đề nghị Thành phố tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo đúng hướng dẫn, kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó, cần đánh giá kỹ việc đầu tư cho các hoạt động văn hóa trong giai đoạn 1998-2012, vấn đề đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc.

4. Về một số kiến nghị của Thành phố:

a) Về xây dựng Đền thờ Bác Hồ và Đền thờ Vua Hùng: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận kiến nghị của Thành phố, đề nghị Thành phố tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sự cần thiết, yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân để kiến nghị Ban Bí thư, Bộ Chính trị xem xét vào thời điểm thích hợp;

b) Về việc xếp hạng Khu di tích lịch sử Chiến thắng Ông Hào: Đề nghị Thành phố hoàn thiện hồ sơ, gửi Cục Di sản văn hóa thẩm định, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia;

c) Về nâng cấp tổng thể Di tích cơ quan đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng: Bộ ủng hộ việc tu bổ Di tích cơ quan đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng, đề nghị Thành phố hoàn chỉnh hồ sơ dự án, gửi Bộ xem xét, thảo thuận để triển khai bằng nguồn kinh phí Bộ đã hỗ trợ năm 2012-2013 và huy động các nguồn kinh phí của địa phương cùng tham gia;

Về việc xây dựng Nhà trưng bày Khu di tích An Nam Cộng sản Đảng: Đề nghị Thành phố nghiên cứu số lượng hiện vật đang có, đánh giá hiệu quả trước khi triển khai thực hiện.

d) Về việc xây dựng Nhà hát của Thành phố: Đề nghị Thành phố sớm quy hoạch, dành quỹ đất, lập dự án cụ thể, gửi Bộ có ý kiến hiệp y trình Thủ tướng Chính phủ xem xét;

e) Về việc sớm ban hành cơ chế, chính sách đối với văn nghệ sĩ, danh hiệu cho cán bộ làm công tác nghệ thuật quần chúng, mô hình tổ chức Thư viện cấp Huyện, Ban Quản lý di tích: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp thu kiến nghị của Thành phố và sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện, đồng thời tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp hơn với thực tiễn.

f) Về dự án Chợ nổi Cái Răng: Đề nghị Thành phố sớm quy hoạch, sắp xếp, tổ chức cho nhân dân buôn bán thuận tiện, văn minh hơn.

g) Về việc thành lập Ban Điều phối phát triển du lịch các tỉnh/thành khu vực Nam Bộ: Giao Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với các địa phương trong khu vực sớm triển khai thực hiện. Phấn đấu đến năm 2015 tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong liên kết phát triển du lịch khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

h) Về việc đăng cai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018:

Ủng hộ chủ trương thành phố Cần Thơ tham gia tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Giao Tổng cục Thể dục thể thao xem xét, đề xuất, báo cáo lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

i) Về việc xin trích 20% từ nguồn thu xổ số chi cho các hoạt động văn hóa: Đề nghị Thành phố có văn bản báo cáo Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

4. Đề nghị thành phố Cần Thơ quan tâm, cấp bổ sung quỹ đất sạch cho Bộ để xây dựng mở rộng Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại Cần Thơ và Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Thành ủy Cần Thơ;

- UBND TP. Cần Thơ;

- Sở VHTTDL TP. Cần Thơ;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.30.

 

                                                                             

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác