1208/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội thảo quốc tế tại Phú Thọ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thảo quốc tế “Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong  xã hội đương đại (Nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ Hùng Vương ở  Việt Nam)”.

Thời gian: Từ 11/4-14/4/2011 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Về kinh phí: Mọi chi phí nằm trong kinh phí do UBND tỉnh Phú Thọ cấp cho Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam theo Hợp đồng xây dựng hồ sơ Tín ngưỡng thờ Hùng Vương đệ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, bao gồm: Vé máy bay trên hành trình quốc tế, ăn, ở, đi lại, tặng phẩm cho khách quốc tế; Các chi phí ăn ở, đi lại nội địa cho khách trong nước, khách mời tham dự, Ban Tổ chức; Toàn bộ chi phí tổ chức, văn phòng, lễ tân, phiên dịch và các chi phí khác phục vụ cho Hội thảo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Như  điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c)
- Lưu: VT, HTQT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác