1208/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 1208/TB-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang

Ngày 17 tháng 3 năm 2013, tại UBND tỉnh Hậu Giang, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh về công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2013 và việc chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, đại diện lãnh đạo: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Cần Thơ, Văn phòng Bộ và Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh; về phía tỉnh Hậu Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thành Lập, đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, thành phố Vị Thanh và thị xã Ngã Bảy; đại diện lãnh đạo Quân khu 9 và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh Hậu Giang năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013; tình hình triển khai kế hoạch công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2013; việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Hậu Giang là tỉnh mới được thành lập, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng với những thế mạnh, điều kiện tự nhiên thuận lợi, sự phấn đấu, đoàn kết nhất trí của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Hậu Giang, các lĩnh vực kinh tế-xã hội của Tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, bộ mặt đô thị hiện đại, khang trang. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trong những năm qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng các thiết chế, công trình văn hoá, thể thao trọng điểm; tuyên truyền nhân rộng giá trị văn hoá truyền thống; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.

2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh Hậu Giang năm 2013 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Hậu Giang quan tâm, chỉ đạo:

a) Tăng ngân sách cho phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch của Tỉnh tương xứng với mức tăng trưởng kinh tế hàng năm của Tỉnh;

 b) Chỉ đạo, tổ chức quán triệt thực hiện kịp thời các văn bản của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đã ban hành trong thời gian qua;

c) Sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của Tỉnh và có kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn Tỉnh, lựa chọn những gia đình tiêu biểu tham dự Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc lần thứ II năm 2013;

d) Chỉ đạo các cơ quan chức năng của Tỉnh xây dựng kế hoạch ngắn hạn, và dài hạn để thực hiện việc bố trí kinh phí tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn của Tỉnh; quan tâm, tạo điều kiện để các cơ quan chuyên môn kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, sưu tầm hiện vật bảo tàng;

e) Nghiên cứu, ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch của Tỉnh từ nay đến năm 2020, định hướng đến 2030, trong đó tập trung xây dựng sản phẩm, cơ sở lưu trú, thương hiệu riêng có của du lịch Hậu Giang, tổ chức liên kết, giới thiệu, quảng bá nhằm sớm đưa du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương;

f) Triển khai việc sơ kết 2 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020; tiếp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại tỉnh Nam Định.

3. Đề nghị Tỉnh tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo đúng hướng dẫn, kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó, cần đánh giá kỹ việc đầu tư cho các hoạt động văn hóa trong giai đoạn 1998-2012, vấn đề đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc.

4. Về một số kiến nghị của Tỉnh:

a) Về việc bố trí nguồn vốn xây dựng Thiết chế văn hóa, thể thao của Tỉnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng, Nhà hát, Sân Vận động, Trường Nghiệp vụ VHTTDL…

Đề nghị Tỉnh lập dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư để Bộ xem xét, hiệp y trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

b) Về nguồn kinh phí xây dựng Nhà trưng bày và phần trưng bày ngoài trời thuộc dự án xây dựng, tôn tạo Khu di tích Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn dịch của quân và dân Khu 9 thành phố Vị Thanh:

Đề nghị Tỉnh có văn bản kiến nghị cụ thể gửi Bộ xem xét, có ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Tuy nhiên, do tình hình trước mắt còn có nhiều khó khăn, trong khi chưa có điều kiện xây dựng bảo tàng, thì cần đưa một số nội dung đặc trưng về Hậu Giang vào giới thiệu ở Nhà trưng bày bổ sung tại di tích để nâng cao hiệu quả phát huy giá trị tại di tích.

c) Về đề nghị Bộ hỗ trợ kinh phí tổ chức và đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình phục vụ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ lần thứ VI-2014:

Tỉnh cần sớm có văn bản đề nghị cụ thể, Bộ sẽ xem xét giao các cơ quan chuyên môn, các đơn vị nghệ thuật của Bộ tham gia hỗ trợ Tỉnh tổ chức thành công Ngày hội.

d) Về việc thiết lập cơ sở đào tạo một số môn thể thao tại tỉnh Hậu Giang: Đồng ý với kiến nghị của Tỉnh, giao Tổng cục Thể dục thể thao nghiên cứu, đề xuất xây dựng co sở 2 của Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ tại Hậu Giang và chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại Cần Thơ xây dựng kế hoạch, phối hợp với Tỉnh triển khai thực hiện;

e) Giao Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với tỉnh Hậu Giang tổ chức một số giải thể thao quốc tế tại Hậu Giang.

f) Về việc sớm ban hành cơ chế, chính sách đối với văn nghệ sĩ, số lượng biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp thu kiến nghị và sẽ tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp hơn với thực tiễn.

g) Về kiến nghị sớm ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về gia đinh, thể dục thể thao: Hiện nay, Bộ đang nghiên cứu, xây dựng 02 Chương trình mục tiêu quốc gia này và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội thông qua để triển khai thực hiện.

h) Giao Tổng cục Du lịch hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện 02 dự án: Xây dựng loại hình du lịch cộng đồng tại vùng khóm Cầu Đúc, ấp Thạnh Thắng, xã Hòa Tiến, thành phố Vị Thanh và dự án Bảo tồn và phát huy Chợ nổi Ngã Bảy gắn với du lịch sông nước miệt vườn.

i) Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính xem xét, hỗ trợ kinh phí xây dựng Trung tâm Văn hóa huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, báo cáo Bộ trưởng.

k) Giao Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam:

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy Đờn ca tài tử của người Việt đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Tổ chức nghiên cứu một số nét đặc trưng tự nhiên của Hậu Giang tác động đến việc xây dựng và phát triển văn hóa.

l) Đồng ý chuyển dự án Hát bóng rổi trong Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2013 của tỉnh Hậu Giang thành Dự án kiểm kê khoa học Đờn ca tài tử, kinh phí lập dự án do Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam dự toán, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

4. Đề nghị tỉnh Hậu Giang quan tâm, cấp từ 13ha đến 15ha đất (đã giải phóng mặt bằng) cho Bộ để xây dựng Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Tỉnh ủy Hậu Giang;

- UBND tỉnh Hậu Giang;

- Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.30.

 

                                                                             

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác