1209/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Lớp Tập huấn về công tác xây dựng nếp sống văn hóa cơ sở cho cán bộ nghiệp vụ cấp huyện và tương đương

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở tổ chức Lớp tập huấn về công tác xây dựng nếp sống văn hóa cơ sở cho cán bộ nghiệp vụ cấp huyện và tương đương tại 03 khu vực.
- Khu vực miền Bắc tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn (tháng 5 năm 2015);
- Khu vực miền Trung và Tây Nguyên tổ chức tại tỉnh Quảng Nam (tháng 6 năm 2015);
- Khu vực miền Nam tổ chức tại thành phố cần Thơ (tháng 7 năm 2015).
Điều 2. Kinh phí tổ chức Lớp tập huấn trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp cấp cho Cục Văn hoá cơ sở năm 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng;
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS, NTT (15).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác