1210/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v khai quật khảo cổ tại di tích chùa Lang Đạo, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tại Công vãn số 136/VHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 3 năm 2015; của Viện Khảo cổ học tại Công văn số 160/KCH ngày 06 tháng 4 năm 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại di tích chùa Lang Đạo thuộc xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời gian khai quật: Từ ngày 15/4/2015 đến ngày 15/8/2015.
- Diện tích khai quật: 100m2.
- Chủ trì khai quật: Ông Trần Anh Dũng, Viện Khảo cổ học.
Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan đuợc cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm tiếp nhận quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đối với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang;
-Viện Khảo cổ học (02);
- Bảo tàng tnh Tuyên Quang;
- Lưu: VT, DSVH, LQV. 11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác