1211/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 1211/TB-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau

Ngày 19 tháng 3 năm 2013, tại UBND tỉnh Cà Mau, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Tươi về công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2013 và việc chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, đại diện lãnh đạo: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Cần Thơ, Văn phòng Bộ và Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh; về phía tỉnh Cà Mau có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải, đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2013; việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Cà Mau là tỉnh nằm ở cực nam tổ quốc, điều kiện kinh tế-văn hóa-xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng với sự phấn đấu, đoàn kết nhất trí của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Cà Mau, các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội của Tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trong những năm qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư xây dựng các thiết chế, công trình văn hoá, thể thao trọng điểm của Tỉnh một cách chất lượng; tuyên truyền nhân rộng giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.

2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh Cà Mau năm 2013 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh Bạc Liêu quan tâm, chỉ đạo:

a) Sớm nghiên cứu, xây dựng các Quy hoạch về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; tăng chi ngân sách cho phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tương xứng với mức tăng trưởng kinh tế hàng năm của Tỉnh;

 b) Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của Tỉnh trong những năm tới;

c) Sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của Tỉnh và có kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn Tỉnh, lựa chọn những gia đình tiêu biểu tham dự Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc lần thứ II năm 2013;

d) Tăng cường lập hồ sơ và xếp hạng di tích cấp tỉnh; tổ chức kiểm kê, đánh giá các di sản văn hóa phi vật thể;

e) Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động trong Năm Gia đình Việt Nam 2013;

f) Tập trung chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chiến lược, Quy hoạch, Đề án trong lĩnh vực thể dục thể thao đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành trong thời gian qua;

g) Triển khai việc sơ kết 2 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020; chỉ đạo và triển khai các biện pháp, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; đẩy mạnh phát triển thể thao quần chúng và thể thao trong trường học; tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao 03 cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại tỉnh Nam Định.

h) Tập trung xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư phát triển du lịch; xây dựng sản phẩm, thương hiệu du lịch đặc thù của Tỉnh; tăng cường liên kết phát triển du lịch với các tỉnh/thành trong khu vực; chú trọng đầu tư phát triển xây dựng cơ sở lưu trú du lịch chất lượng cao, xây dựng nhà vệ sinh du lịch đạt chuẩn tại các điểm du lịch.

i) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; chấn chỉnh ngay những hiện tượng tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ.

3. Đề nghị Tỉnh tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo đúng hướng dẫn, kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó, cần đánh giá kỹ việc đầu tư cho các hoạt động văn hóa trong giai đoạn 1998-2012, vấn đề đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc.

4. Về một số kiến nghị của Tỉnh:

a) Về việc xây dựng Nhà thi đấu đa năng 5000 chỗ ngồi:

Bộ đã có văn bản thỏa thuận gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

b) Về việc xây dựng Trung tâm Văn hóa Tỉnh, Đài biểu tượng Mũi Cà Mau và Khu di tích Xứ ủy Nam Bộ Trung ương Cục miền Nam tại Cà Mau:

Đề nghị Tỉnh lập dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư để Bộ xem xét, thỏa thuận nội dung, quy mô đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

c) Ủng hộ Tỉnh thành lập và xây dựng Nhà hát, đề nghị Tỉnh có kế hoạch, lựa chọn quy hoạch địa điểm thuận lợi cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng và hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai thực hiện.

d) Về việc xin chuyển nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2012 sang năm 2013 để tu bổ, tôn tạo 02 di tích: Đình Tân Hưng và Biệt thự Hải Yến-Bình Hưng:

Đề nghị Tỉnh cần quan tâm hơn nữa đối với công tác đầu tư tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn, thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính, kịp thời hoàn tất các thủ tục theo quy định, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định.

e) Về đề nghị Bộ có hướng dẫn, tập huấn xây dựng Đề án và dự toán kinh phí triển khai thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”:

Cuối năm 2011, Bộ đã tổ chức và mời lãnh đạo các Sở khu vực phía Nam dự Hội nghị triển khai và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Trà Vinh và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Chỉ thị số 194/CT-BVHTTDL ngày 20/10/2011, do vậy, nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau làm việc trực tiếp với Vụ Văn hóa dân tộc để được hướng dẫn cụ thể.

f) Giao Tổng cục Du lịch, Vụ Đào tạo hỗ trợ tỉnh Cà Mau trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; khảo sát, xây dựng các tuyến, điểm đến du lịch; quảng bá và xúc tiến du lịch ở trong và ngoài nước.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Tỉnh ủy Cà Mau;

- UBND tỉnh Cà Mau;

- Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.30.

 

                                                                             

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác