1212/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 1212/TB-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20 tháng 3 năm 2013, tại UBND thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân về công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2013 và việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, đại diện lãnh đạo: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Bộ và Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh; về phía thành phố Hồ Chí Minh có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hồng, đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố, Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Văn phòng UBND thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn-TNHH một thành viên và Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn-Công ty TNHH một thành viên.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tình hình triển khai kế hoạch công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2013; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo công tác chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế-văn hóa-xã hội lớn nhất cả nước, có vị trí địa lý, dân số và điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội. Trong những năm qua, với sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố, các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội của Thành phố tiếp tục phát triển vững mạnh. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đề nghị Thành phố sớm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao trọng điểm, xứng tầm với một trung tâm kinh tế-văn hóa-xã hội lớn nhất cả nước; tuyên truyền, nhân rộng giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, nghĩa tình; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi và triệt tiêu các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.

2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, chỉ đạo:

a) Về văn hóa, gia đình:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động của Ngành trên địa bàn Thành phố, chủ động phối hợp với Bộ trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; kịp thời đề xuất, kiến nghị với Bộ xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp với thực tiễn cuộc sống nhằm thực hiện việc quản lý nhà nước các hoạt động của Ngành trên địa bàn Thành phố ngày càng hiệu quả hơn.

 - Sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của Thành phố và có kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu, lựa chọn một số gia đình tiêu biểu tham dự Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc lần thứ II năm 2013;

- Sớm lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ xem xét, công nhận đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tăng cường đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn Thành phố;

 - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc tu bổ, tôn tạo di tích chùa Giác Viên; tăng cường công tác lập hồ sơ, xếp hạng di tích cấp Thành phố; xây dựng hồ sơ đề nghị công nhân Khu di tích Địa đạo Củ Chi là di tích quốc gia đặc biệt;

 - Tăng cường sự phối hợp vơi các tỉnh miền Tây Nam bộ tuyên tuyền, vận động các nước ủng hộ hồ sơ Đờn ca tài tử trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại;

 - Tổ chức tuyên truyền để nhân dân Thành phố suy tôn Hoa Sen là Quốc hoa;

 - Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động trong Năm Gia đình Việt Nam 2013;

b) Về thể dục thể thao:

- Tập trung chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Quy hoạch, Chiến lược, Đề án trong lĩnh vực thể dục thể thao đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành trong thời gian qua;

- Triển khai việc sơ kết 2 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020; đẩy mạnh phát triển thể thao trong Nhà trường và tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao 03 cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại tỉnh Nam Định.

- Quan tâm đầu tư đào tạo đội ngũ cán bộ về khoa học, công nghệ thể dục thể thao; trang thiết bị tập luyện; chế độ dinh dưỡng cho Huấn luyện viên, Vận động viên; khôi phục và phát triển các môn thể thao có thế mạnh, trọng điểm của Thành phố nhằm chuẩn bị lực lượng tham dự các giải thi đấu thể thao khu vực, châu lục và thế giới;

c) Về du lịch:

- Tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng, phát triển để Thành phố trở thành trung tâm du lịch trọng điểm, là động lực thúc đẩy sự phát triển du lịch của các tỉnh, thành khu phía Nam và cả nước;

- Cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động du lịch của doanh nghiệp, Công ty lữ hành, khách sạn và hướng dẫn viên; triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường du lịch phục vụ khách du lịch tốt hơn; trong năm 2013, cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các điểm du lịch của Thành phố;

- Tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, tập trung phát triển khai thác du lịch đường sông, tăng cường quảng bá, giới thiệu du lịch Thành phố ở trong và ngoài nước; chú trọng phát triển các điểm đến hấp dẫn nhằm mục đích kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của khách du lịch đến Thành phố.

- Chú trọng đầu tư cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố và khu vực; có chính sách huy động các nguồn lực để thành lập và phát triển trường đại học chuyên ngành về du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đề nghị Thành ủy Thành phố tập trung chỉ đạo và thực hiện tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo đúng hướng dẫn, kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đặc biệt cần đánh giá kỹ việc đầu tư kinh phí cho các hoạt động văn hóa và xây dựng các thiết chế văn hóa trong giai đoạn 1998-2012. Trong đó, cần đánh giá kỹ việc đầu tư cho các hoạt động văn hóa trong giai đoạn 1998-2012, vấn đề đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc.

4. Về đề nghị Bộ xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn trong lĩnh vực di sản văn hoá, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo…: Hiện nay, Bộ đang tích cực chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến các lĩnh vực nêu trên. Đề nghị thành phố quan tâm, góp ý, phối hợp với Bộ hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm ban hành.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các cơ quan liên quan thuộc Bộ;

- Thường trực Thành uỷ;

- UBND thành phố Hồ Chí Minh;

- Sở VHTTDL thành phố;

- Sở Tài chính thành phố;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố;

- Tổng Công ty DL Sài Gòn TNHH MTV;

- Tổng Công ty VH Sài Gòn-TNHH MTV;

- Lưu: VT, THTT, NVN .50.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác