1213/QĐ-BVHTTDL

KT- Bộ trưởng Thứ trưởng-Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh chuyển giao tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa công bố cho Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH CHUYỂN GIAO  TÀI LIỆU VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHƯA CÔNG BỐ CHO HỘI ĐỒNG XUẤT BẢN HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ - CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa; Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ- CP, ngày 25 tháng 12  năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 126/TTg, ngày 30/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước trong ngành Văn hóa - Thông tin;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của các bảo tàng, ban hành theo Quyết định số 132 - 1998/QĐ - BVHTT, ngày 6 tháng 2 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh chuyển giao những tài liệu (dưới dạng bản sao hoặc tài liệu đã được số hóa) về Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa công bố (là sản phẩm của đề tài khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu tư liệu hóa sưu tập tài liệu Hồ Chí Minh chưa công bố hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh"), cho Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập, để Hội đồng lựa chọn xuất bản.

Điều 2. Việc sử dụng hay không sử dụng những tài liệu này, cho việc xuất bản sách Hồ Chí Minh toàn tập do Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trương Vụ Kế hoạch - Tài chính,Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ môi trường, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác