1213/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hộ nghị - Hội thảo Tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển thư viện, tủ sách phục vụ đồng bào, chiến sĩ khu vực biên giới (2001 - 2010)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của      Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v ban hành Kế hoạch công tác năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Thư viện tổ chức Hội nghị - Hội thảo Tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển thư viện, tủ sách phục vụ đồng bào, chiến sĩ khu vực biên giới (2001-2010).

Địa điểm: Tại tỉnh Tây Ninh

Thời gian: 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11/5/2011

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị - Hội thảo gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo và kinh phí khen thưởng lấy từ Văn phòng Bộ theo dự toán của Vụ Thư viện được duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Như  điều 4;- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh(để b/c)
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, TV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác