1213/QĐ-TTG

TMCP, TT Nguyễn Tấn Dũng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban;

2. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;

3. Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Phó Trưởng ban;

4. Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - Phó Trưởng ban;

5. Bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy viên Thường trực;

6. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên Thường trực;

7. Ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Ủy viên Thường trực;

8. Bà Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương - Ủy viên;

9. Ông Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an - Ủy viên;

10. Ông Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Ủy viên;

11. Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

13. Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên;

15. Ông Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Ủy viên;

16. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Ủy viên;

17. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;

18. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên;

19. Ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

20. Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế - Ủy viên;

21. Ông Nguyễn Thái Lai, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;

22. Ông Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Ủy viên;

23. Ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Ủy viên;

24. Ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ủy viên;

25. Ông Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Ủy viên;

26. Bà Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Ủy viên;

27. Ông Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Ủy viên;

28. Ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Ủy viên;

29. Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Ủy viên;

30. Ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam - Ủy viên;

31. Ông Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

32. Ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam - Ủy viên;

33. Ông Trần Tình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Ủy viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2312/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TCCV, PL, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KGVX 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác