1213/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 1213/TB-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Ngày 22 tháng 3 năm 2013, tại UBND tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Huỳnh Đức Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Tiến về công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2013, công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 và việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, đại diện lãnh đạo: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Lâm Đồng có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt, đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2013; công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 và kế hoạch thực hiện tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Lâm Đồng là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, cùng với sự phấn đấu, đoàn kết nhất trí của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Lâm Đồng, các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội của Tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trong những năm qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế, công trình văn hoá, thể thao trọng điểm của Tỉnh; bảo tồn, tuyên truyền nhân rộng giá trị văn hoá truyền thống của cộng đồng các dân tộc; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.

2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh Lâm Đồng  năm 2013 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Lâm Đồng quan tâm, chỉ đạo:

a) Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng các Quy hoạch về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; tăng chi ngân sách cho phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tương xứng với mức tăng trưởng kinh tế hàng năm của Tỉnh;

 b) Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của Tỉnh trong những năm tới;

c) Sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của Tỉnh và có kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn Tỉnh, lựa chọn những gia đình tiêu biểu tham dự Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc lần thứ II năm 2013;

 d) Tăng cường lập hồ sơ và xếp hạng di tích cấp tỉnh; tổ chức kiểm kê, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể; bảo tồn, tôn tạo di chỉ Khảo cổ Cát Tiên, có kế hoạch lập hồ sơ xét công nhận di tích quốc gia đặc biệt;

e) Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động trong Năm Gia đình Việt Nam 2013;

f) Tập trung chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Quy hoạch, Chiến lược, Đề án trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành trong thời gian qua;

g) Triển khai việc sơ kết 2 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020; chỉ đạo, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; đẩy mạnh phát triển thể thao quần chúng và thể thao trong trường học; lựa chọn môn thể thao thành tích cao có thế mạnh để tập trung đầu tư phát triển; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư xây dựng các thiết chế thể thao trên địa bàn Tỉnh; tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao 03 cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại tỉnh Nam Định.

h) Tập trung xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư phát triển du lịch; tập trung xây dựng và hoàn thành nhà vệ sinh du lịch đạt chuẩn tại các điểm di lịch trong năm 2013; nâng cao chất lượng công tác thống kê du lịch; kiểm soát, khắc phục, giảm thiểu tối đa vấn đề ô nhiễm môi trường tại một số điểm du lịch; tập trung đầu tư, hoàn thành dứt điểm một số dự án hạ tầng du lịch của địa phương; bảo vệ cảnh quan, tài nguyên du lịch, sớm xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành đô thị du lịch của khu vực Tây Nguyên và cả nước.

i) Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành của Tỉnh tháo gỡ khó khăn, giúp Trường Cao đẳng nghề du lịch Đà Lạt đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường.

3. Đề nghị Tỉnh tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo đúng hướng dẫn, kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó, cần đánh giá kỹ việc đầu tư cho các hoạt động văn hóa trong giai đoạn 1998-2012, vấn đề đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc.

4. Về công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014:

- Thống nhất chủ đề Năm Du lịch quốc gia 2014 là “Đại ngàn Tây Nguyên”.

- Đề nghị tỉnh Lâm Đồng:

+ Sớm hoàn tất thủ tục, đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban của Tỉnh;

+ Khẩn trương làm việc với các tỉnh Tây Nguyên, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để thống nhất chương trình, kế hoạch tổ chức;

+ Rà soát, củng cố chất lượng các sản phẩm du lịch, xây dựng tour, tuyến du lịch đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên;

+ Tổ chức họp báo tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng về Năm Du lịch quốc gia 2014;

+ Xây dựng kịch bản khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2014 gắn với kỷ niệm 120 năm thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5 vào tối ngày 27/12/2013; mời Tổng Đạo diễn Chương trình khai mạc.

- Giao Tổng cục Du lịch:

+ Phối hợp với tỉnh Lâm Đồng làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam mở thêm đường bay nội địa và quốc tế đến thẳng Đà Lạt trong năm 2014;

+ Tăng cường quảng bá, giới thiệu về du lịch Lâm Đồng tại tất cả các hội chợ du lịch ở trong và ngoài nước năm 2013 và 2014;

+ Làm việc và thống nhất với thành phố Hải Phòng xây dựng kế hoạch, tổ chức bế mạc Năm Du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng năm 2013 trước ngày 25/12/2013.

- Giao Cục Hợp tác quốc tế:

+ Phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức mời khách quốc tế tham dự Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2014;

+ Phối hợp với tỉnh Lâm Đồng mời một số đội cồng chiêng của các nước trong khu vực tham dự Liên hoan Cồng chiêng quốc tế lần thứ 2 trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014.

- Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch tổ chức Festival Cồng chiêng quốc tế lần thứ 2 trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia 2014.

5. Về một số kiến nghị của Tỉnh:

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ tỉnh Lâm Đồng xây dựng cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội. Trong quá trình xây dựng cơ chế, tỉnh Lâm Đồng cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ để triển khai xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

b) Về đề nghị Bộ khởi công xây dựng Nhà thi đấu đa năng tại Trung tâm Thể dục thể thao quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Lạt vào tháng 9/2013:

Giao Tổng cục Thể dục thể thao triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại Đà Lạt và sớm tổ chức khởi công Nhà thi đấu đa năng tại Trung tâm.

c) Về việc tăng thêm kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch:

 Những năm vừa qua, Bộ đã bố trí khoản kinh phí khá lớn cho Lâm Đồng xây dựng các cơ sở hạ tầng du lịch, đề nghị Tỉnh dành đủ nguồn ngân sách đối ứng để triển khai thực hiện các dự án đã được phân bổ kinh phí năm 2013.

 d) Về dự án trùng tu, tôn tạo di tích Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt:

Bộ đã bố trí đủ kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt, đề nghị Tỉnh sớm hoàn thành dứt điểm việc tu bổ, tôn tạo di tích này.

 e) Về dự án trùng tu, tôn tạo di tích Căn cứ kháng chiến Khu VI Cát Tiên:

 Bộ đã hỗ trợ kinh phí để phục hồi một số hạng mục, phần còn lại Tỉnh cần nghiên cứu, lấy ý kiến các nhà khoa học, các cơ quan chuyên môn để có phương án đầu tư các hạng mục cho phù hợp nhằm giáo dục truyền thống, phát triển du lịch của địa phương.

 Riêng việc xây dựng Tượng đài tại di tích, đề nghị Tỉnh tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc nhằm đảm bảo việc phát huy hiệu quả và phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay.

 f) Về dự án trùng tu, tôn tạo di tích Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt và Khu khảo cổ Cát Tiên:

 Đề nghị Tỉnh lập dự án cụ thể, gửi Bộ xem xét, có ý kiến thỏa thuận về chuyên môn và bố trí kinh phí thực hiện những năm tiếp theo.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Tỉnh ủy Lâm Đồng;

- UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.30.

 

                                                                             

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác