1215/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia các hoạt động Festival Thanh niên các dân tộc Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam";

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý vàng văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam và Trưởng Ban Tổ chức Festival Thanh niên các dân tộc Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH?

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ tham gia các hoạt động Festival Thanh niên các dân tộc Việt (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hình thức tham gia: căn cứ kịch bản tổng thể tổ chức Festival Thanh niên các dân tộc Việt Nam các đơn vị chủ động xây dựng nội dung, chương trình kế hoạch các hoạt động tham gia của đơn vị mình, thống nhất với Ban Tổ chức và triển khai thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, chống lãnh phí, không phô trương.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động của đơn vị lấy từ kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2011 cấp cho cơ quan đơn vị. Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đơn vị (theo danh mục kèm theo).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- BCĐ. BTC:

- Lưu: VT, LVH, A.30

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác