1219/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v sử dụng logo Festival Đờn ca tài tử Quốc gia

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 211/SVHTTDL- NVVH ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương về việc đề nghị Bộ chấp thuận cho tiếp tục sử dụng Logo Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần I - Bạc Liêu vào Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần II- Bình Dương 2017.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương của tỉnh Bình Dương sử dụng Logo Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 trên nguyên tắc hình ảnh của Logo giữ nguyên, chỉ điều chỉnh, bổ sung thời gian, địa danh tổ chức cho phù hợp, nhằm đảm bảo tính thống nhất về hình ảnh nhận diện cũng như tránh lãng phí khi phát động sáng tác lại Logo cho mỗi lần tổ chức Festival Đờn ca tài tử.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho ý kiến đối với việc đề nghị của tỉnh Bình Dương cho Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần II năm 2017./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT,VHCS (0,2), LH.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác