1219/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Hiệp định Tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu ký ngày 10 thang 11 năm 2010 về việc tài trợ cho Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để triển khai thực hiện Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Trưởng Ban quản lý Dự án chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và Xã hôi" do EU tài trợ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội" do Liên minh Châu Âu tài trợ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Dự án EU)

Điều 2. Ban Chỉ đạo Dự án du EU việc theo chế độ kiêm nhiệm hôm các, gồm các, Ông Bà có tên trong phụ lục kèm theo.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Dự án EU có nhiệm vụ chỉ đạo việc thực hiện và quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và của nhà tài trợ, theo đúng mục tiêu và các hoạt động nêu tại Hiệp định Tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu ký ngày 10 tháng 11 năm 2010.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Trưởng ban quản lý Dự án EU, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Ông, Bà có tên tại điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 4;

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Phái đoàn EU tại Hà Nội;

- Lưu: VT. TCDL, BQLDA, MC (25).                

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác