1219/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 1219/TB-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với các Nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ

Ngày 26 tháng 3 năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo các Nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là các đơn vị nghệ thuật). Cùng dự có các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ Đào tạo, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ và lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ. Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của các đơn vị nghệ thuật, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của các đơn vị nghệ thuật trong thời gian qua. Các Nhà hát, đơn vị nghệ thuật Trung ương đã có bề dày truyền thống cách mạng, là cái nôi nghệ thuật lớn hội tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, diễn viên tài năng, tâm huyết, tên tuổi gắn liền với những chặng đường phát triển của nền văn nghệ Cách mạng, đã và đang góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tuy nhiên, khi đất nước bước vào giai đoạn xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, hoạt động của các Nhà hát, đơn vị nghệ thuật, nhất là nghệ thuật truyền thống đã bộc lộ một số hạn chế: tư duy bao cấp còn tồn tại; đời sống vật chất của các văn, nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn; nguồn nhân lực sáng tạo nghệ thuật ngày càng thiếu hụt; trang thiết bị, máy móc, phương tiện, kho tàng xuống cấp, lạc hậu; việc định hướng nghệ thuật và thẩm mỹ hạn chế; công tác tuyên truyền, quảng bá còn yếu.

2. Để các đơn vị nghệ thuật phát triển bền vững, yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị nghệ thuật:

- Phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao sức mạnh nội lực, thích ứng nhanh để ổn định và phát triển trong tình hình mới.

- Tăng cường công tác định hướng nghệ thuật; thường xuyên theo dõi, tiếp nhận thông tin và tham mưu lãnh đạo Bộ các vấn đề liên quan đến quá trình kiện toàn, phát triển của các đơn vị nghệ thuật.

- Tập trung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 05 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

- Quan tâm đầu tư dàn dựng tác phẩm chất lượng cao, gần gũi và thu hút được nhiều khán giả; Từng bước khẳng định thương hiệu, bản sắc của mỗi đơn vị nghệ thuật; Thực hiện chu đáo, hiệu quả công tác văn nghệ tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Rà soát các chương trình, kế hoạch và tăng cường các hoạt động phối hợp với Uỷ ban toàn quốc các Hội Văn học nghệ thuật và các Hội chuyên ngành. Chủ động phối hợp với các Hội nghề nghiệp chuyên ngành và các tỉnh/ thành trong việc tổ chức các cuộc thi, liên hoan và các chương trình tập huấn chuyên môn.

- Hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ phiên giải trình của Chính phủ với Uỷ Ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (xong  trước ngày 15/4).

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; khuyến khích các đơn vị xây dựng kế hoạch tự chủ theo tiến độ chung. Tuyên truyền, phổ biến tới các đơn vị nghệ thuật các văn bản quy phạm pháp luật về đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công, trong đó quan tâm ý quán triệt các văn bản:

+ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án "Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công".

+ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ

1. Về tổ chức và phát triển nguồn nhân lực

1.1. Về đề nghị bổ sung biên chế: Năm 2013, theo tinh thần chung, Trung ương không giao bổ sung biên chế cho Bộ từ nay đến năm 2015; vì vậy, các đơn vị nghệ thuật tự cân đối, sắp xếp bố trí lực lượng lao động phù hợp trong tổng số biên chế đã được Bộ phân bổ.

1.2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ:

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng liên quan dự thảo quyết định của Bộ trưởng thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết những khó khăn, tồn tại và xây dựng cơ chế chính sách đặc thù cho các văn, nghệ sĩ của các Nhà hát, đơn vị nghệ thuật và các Hãng phim, đơn vị điện ảnh. Xây dựng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ các thành viên, trong đó, Bộ trưởng làm Trưởng Ban Chỉ đạo; phân công Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn là phó Ban Chỉ đạo phụ trách về cơ chế, chính sách và nguồn nhân lực; Thứ trưởng Vương Duy Biên là phó Ban Chỉ đạo phụ trách về chuyên môn, định hướng phát triển nghệ thuật.

- Hướng dẫn, thực hiện quy trình bổ nhiệm kiện toàn lãnh đạo đơn vị nghệ thuật đảm bảo mỗi đơn vị có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc (tháng 6 hoàn thành).

1.3. Giao Vụ Đào tạo:

- Có văn bản gửi các đơn vị nghệ thuật đề nghị rà soát, thống kê nhu cầu nguồn nhân lực cần đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong những năm tới.

- Làm việc với Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và các đơn vị nghệ thuật (trong tháng 4 năm 2013) để xây dựng kế hoạch triển khai đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ.

- Làm việc với đơn vị chức năng liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa một số nghệ sĩ, diễn viên, sinh viên một số chuyên ngành nghệ thuật đi đào tạo ở nước ngoài. Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Đề án đào tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài, trong đó có nội dung cụ thể về đào tạo đội ngũ nghệ sĩ ở nước ngoài.

2. Về thể chế, chính sách

2.1. Giao Vụ Tổ chức cán bộ: Chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng liên quan xây dựng đề án báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết những bất cập về: chế độ nghỉ hưu đối với các nghệ sĩ, diễn viên đã hết tuổi nghề nhưng còn trong biên chế; cơ chế đặc thù trong xét chuyển bậc, nâng ngạch; chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với các nghệ sĩ, diễn viên.

2.2. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính: Chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng liên quan của Bộ Tài chính xem xét, giải quyết những bất cập về chế chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn, chế độ ưu đãi đối với các loại hình nghệ thuật mang tính đặc thù.

2.3. Giao Vụ Đào tạo: Làm việc với đơn vị chức năng liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng liên quan đề xuất chế độ chính sách động viên, khuyến khích học sinh và các lực lượng tham gia học tập, hoạt động và sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống.

2.4. Giao Vụ Thi đua-Khen thưởng: Sớm hoàn thiện Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân, “Nghệ sĩ Ưu tú” và Nghị định về đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và ‘Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật”.

3. Về thiết chế, cơ sở vật chất, kinh phí

3.1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị nghệ thuật khảo sát, lập quy hoạch hệ thống các rạp hát, các trung tâm biểu diễn nghệ thuật thuộc Bộ và đưa vào Quy hoạch phát triển ngành Nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

3.2. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đoàn kiểm tra, rà soát, đánh giá cơ sở vật chất phục vụ làm việc, tập luyện biểu diễn hiện có của các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ (trong tháng 4/2013), trên cơ sở đó, tham mưu cho lãnh đạo Bộ phương án nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị biểu diễn của một số đơn vị hiện đang khó khăn.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng khảo sát, nghiên cứu lập phương án xây dựng Ký túc xá cho nghệ sĩ, diễn viên chưa có nhà ở.

- Làm việc với đơn vị chức năng liên quan của Bộ Tài chính đề nghị được mua bổ sung xe ô tô chuyên dụng cho một số đơn vị nghệ thuật.

4. Về tuyên truyền, quảng bá

4.1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Tham mưu văn bản để Bộ đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng trong việc giữ gìn, giới thiệu quảng bá và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống.

- Chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật chuẩn bị tiết mục biểu diễn phục vụ khách du lịch; Phối hợp với Tổng Cục Du lịch có kế hoạch mời các Công ty, Hãng lữ hành du lịch tham gia góp ý, lựa chọn tiết mục tham gia dịch vụ du lịch (tháng 6 hoàn thành).

4.2. Giao Cục Hợp tác quốc tế: Bố trí hợp lý cho các đoàn nghệ thuật Trung ương và địa phương tham gia các chương trình quảng bá văn hóa, xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Tổng cục Du lịch, các Cục, Vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ;

- Các Nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ;

- Các trường, cơ sở đào tạo nghệ thuật thuộc Bộ;

- Lưu: VT, VP (THTT.1), NHH. 50

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác