121/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tố chức Chương trình ngoại khóa đưa âm nhạc đến trường học

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc Quổc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Dự án Transposition (Na Uy) tố chức Chương trình giao lưu âm nhạc ngoại khóa có diễn giải tại một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Thời gian: Tháng 1 và tháng 2 năm 2015.
- Địa điểm:
1. Trường Tiểu học Bồ Đề
2. Trường Tiểu học Ngọc Lâm
3. Trường Tiểưhọc Thạch Bàn
4. Trường Tiếu học Đô thị Việt Hưng
5. Trường THCS Quang Trung
6. Trường THCS Khương Thượng
7. Trường THCS Yên Viên
8. Trường THCS Ninh Hiệp
9. Trường THCS Nguyễn Tất Thành
10. Trường THCS Đông Ngạc
Điều 2. Về kinh phí: Dự án Transposition (Na Uy) tài trợ toàn bộ chi phí có liên quan đến chương trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan lien quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, HTQT, TLH (7).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác