1226/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Thượng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn sổ 601/SVH&TT- BQLDT ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Thượng thuộc cụm di tích đền Sái, đình Thụy Lôi và đền tiến sĩ Lê Tuấn Mậu, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thấm định như sau:
Thỏa thuận nội dung Dự án tu bổ, tôn tạo đền Thượng, gồm các hạng mục: Tiền tế, Đại bái và Hậu cung. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề:
- Việc nâng cao nền cần lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân, chính quyền địa phương, sau đó chỉnh sửa thống nhất giữa hồ sơ bản vẽ và thuyết minh.
- Cần bổ sung phưong án tu bổ, phục hồi hệ thống chữ viết trên hai cột đồng trụ của hạng mục Tiền tế.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội hướng dẫn các cơ quan liên quan hoàn thiện Dự án, sau đó công bố nội dung Dự án tại địa phương để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác