1229/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức chương trình biểu diễn "Liên hoan âm thanh Hà Nội 2011"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa –Thông tin;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH sản xuất và phát triển văn hóa M. A. M đón các nghệ sỹ quốc tế (8 người) và tổ chức chương trình biểu diễn “Liên hoan Âm thanh Hà Nội 2011’’.

Thời gian: Từ 15/4 đến 16/4/ 2011,

Địa điểm: Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Điều 2. Về kinh phí:

- Công ty TNHH sản xuất và phát triển văn hóa M. A. M chịu trách nhiệm lo toàn bộ chi phí liên quan về đi lại, ăn ở, visa, thuê địa điểm biểu diễn.

- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam xin giấy phép và tổ chức biểu diễn chương trình trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, TQA (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác