122/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Nguyễn Ngọc Thiện; Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Tết Bính Thân tại Cộng hòa Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 việc sửa đồi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung Văn hóa Việt Nam tại Pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Hội người Việt Nam tại Pháp tổ chức chương trình đón Têt Bính Thân cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp “Sân đình làng tôi ngày Tết” với các hoạt động: Một số thú chơi Xuân “Tao nhã Việt”; Thể thao Xuân Bính Thân; Không gian ẩm thực; Khu thiếu nhi; Tiệc chiêu đãi 500 khách mời; Chương trình văn nghệ.
Thời gian: từ 10h30 ngày 13/02/2016 đến 02h30 ngày 14/02/2016
Địa điểm: Pavillon Baltard, 12 Avenue Victor Hugo, 94130, Paris.
Thành phần và số lượng: 2000 khách mời gồm đại diện 62 tổ chức hội, đoàn người Việt và Pháp, đại diện chính quyền, một số cơ quan, đoàn thể, đối tác Pháp có quan hệ hợp tác với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp,
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm về nội dung chương trình và tuân thủ các quy định của nước sở tại.
Điều 2. Về kinh phí: Tổng kinh phí dự toán: 144.798 euro, trong đó số tiền huy động trong nước: 20.600 euro, đóng góp của Hội người Việt Nam tại Pháp: 69.928 euro, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp: 54.270 euro, tương đương 37,5% tổng chi phí, trích từ nguồn kinh phí thường xuyên của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp được cấp năm 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTỌT, DThuy (10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác