1232/BVHTTDL-PC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v phát động Cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính

Kính gửi: Các Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch/
               Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Du lịch
 
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016, ngày 07/4/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động Cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
Cuộc thi nhằm thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 và tìm ra các sáng kiến, ý tưởng, giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Du lịch như sau:
1. Triển khai phát động Cuộc thi tại Sở; chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đưa ra các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.
2. Yêu cầu mỗi phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có ít nhất một bài dự thi gửi về Ban Tổ chức.
3. Gửi Thể lệ Cuộc thi và câu hỏi đến Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện đế tham gia hưởng ứng Cuộc thi.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch dự kiến trao 20 giải thưởng (kèm Bằng khen của Bộ trưởng) cho các tập thể có tỷ lệ người dự thi cao và số lượng bài dự thi đạt giải so với tống số bài dự thi.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong nhận được sự phối họp chặt chẽ của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Du lịch để Cuộc thi đạt kết quả cao.
Trong quá trình thực hiện, các vấn đề cần trao đổi, xin liên hệ đồng chí Lê Thị Hà (Vụ Pháp chế), điện thoại 0983.197299, email: ha6june@gmail.com.
(Gửi kèm theo Công văn này Thể lệ và câu hỏi của Cuộc thi./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
-Lưu: VT, PC, H.85.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác