1235/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kịch bản tổ chức "Lễ bội Làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTG ngày 10 tháng 6 năm 2009 của thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 Thăng Long- Hà Nội   

Căn cứ Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phân công các đơn vị thực hiện nội dung các hoạt động chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng mong Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 334/BNN-CB ngày 3 tháng 2 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc đồng chủ trì và phối hợp tổ chức "Lễ hội Làng nghề, phố nghề Thăng Long -Hà Nội";

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kịch bản tổ chức "Lễ hội Làng nghề, phố nghề Thăng Long -Hà Nội"; (có kịch bản chi tiết kèm theo)

Điều 2: Giao Vụ Kế hoạch -Tài chính chủ trì cùng Trung tâm đi Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam làm việc với Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí để thực hiện Kịch bản tổ chức Lễ hội.

Điều 3: Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam là đơn vị thường trực giúp Bộ Văn hoá thể thao và du lịch; Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức triển khai toàn diện các công việc có liên quan tới việc tổ chức lễ hội; là đầu mối liên hệ với các cơ quan của Trung ương, Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Ngoại Giao, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Hiệp hội xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, các làng nghề, phố nghề, nghệ sỹ, nghệ nhân để tiếp nhận thông tin, đề xuất giải quyết các nhiệm vụ được phân công đảm bảo kịp thời về tiến độ thời gian và chất lượng các nhiệm vụ được giao.

 Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị tham gia Lễ hội và Giám đốc Trung tâm Triển tâm văn hoá nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-BT (để báo cáo)

-Lưu: VT- TL, VHNTVN, MH 30

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác