1237/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v khai quật khảo cổ

060514111355.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai khảo cổ;
Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tại Công văn số 183/SVHTTDL-BT ngày 02 tháng 4 năm 2014; Viện Khảo cổ tại Công văn số 110/KCH ngày 03 tháng 4 năm 2014;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phối hơp với Viện Khảo cổ học khai quật di dời 07 địa điểm và thu thập hiện vật 03 địa điểm thuộc lòng hồ Thủy điện Lai Châu, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
- Thời gian khai quật và thu thập hiện vật: Từ ngày 25/4/2014 đến ngày
31/12/2014.
- Diện tích khai quật và chủ trì khai quật, cụ thể như sau:
1. Bản Pô Léch, xã Can Hồ; Diện tích khai quật 500m2.
Chủ trì khai quật: Ông Phạm Thanh Sơn, Phòng Nghiên cứu thời đại Đá,
Viện Khảo cổ học;
2. Bản Nậm Luồng, xã Can Hồ; Diện tích khai quật 800m2.
Chủ trì khai quật: Ông Nguyễn Thơ Đình, Phòng Nghiên cứu thời đại
Kim khí, Viện Khảo cổ học;
3. Huổi Han, thị trấn Mường Tè; Diện tích khai quật 400m2;
Chủ trì khai quật: Ông Phạm Thanh Sơn, Phòng Nghiên cứu thời đại Đá,
Viện Khảo cổ học;
4. Bản Nậm Củm, xã Mường Tè; Diện tích khai quật 800m2;
Chủ trì khai quật: Ông Bùi Văn Liêm, Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học;
5. Nà Khặt Lùm, xã Mường Tè; Diện tích khai quật 700m2.
Chủ trì khai quật: Ông Nguyễn Gia Đối, Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học;
6. Phiêng Khang, xã Mường Tè; Diện tích khai quật 700m2.
Chủ trì khai quật: Bà Hoàng Thúy Quỳnh, Phòng Nghiên cứu thời đại Kim khí, Viện Khảo cổ học;
Bản Cáu, xã Mường Tè; Diện tích khai quật 800m2;
Chủ trì khai quật: Ồng Nguyễn Trường Đông, Phòng nghiên cứu thời đại Đá, Viện Khảo cổ học.
- Các địa điểm thu thập hiện vật: Bản Cang, xã Mường Mô; bản Mường Tè và bản Đon Lạt, xã Mường Tè.
Điều 2. Trong thời gian khai quật và thu thập hiện vật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.
Những hiện vật khai quật và thu thập hiện vật được giao Bảo tàng tỉnh Lai Châu giữ gìn, bảo quản tránh đế hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật và thu thập hiện vật, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu và Viện Khảo eổ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt khai quật và thu thập hiện vật các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt quật và thu thập hiện vật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu (02);
- Viện Khảo cổ học (08);
- BQLDA Thủy điện Sơn La;
-Lưu: VT, DSVH, LQV.19.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác