1239/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thẩm định DA nâng cấp đài tưởng niệm trung tâm, thuộc di tích thành cổ Quảng Trị

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 170/VHTT&DL ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị đề nghị thỏa thuận tiểu Dự án nhóm 4 nâng cao đài tưởng niệm trung tâm thuộc Dư án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử thành cổ Quảng Trị tỉnh quảng Trị. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Tiểu dự án nhóm 4 nâng cấp đài tưởng niệm trung tâm thuộc Dự án tổng thể đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo di tích thành cổ Quảng Trị (giai đoạn 2) bao gồm các nội dung: quy hoạch tổng mặt bằng tu bổ đài tưởng niệm trung tâm (chống thấm vòm cuốn; lát đá bậc cấp bốn lối lên hiện có; thay thế chất liệu xây dựng vọng lâu, ốp mới thân cột đèn hiện có bằng chất liệu đồng, thay mới thành bể nước, lỗ thông thiên và lan can tròn hiện có bằng đá granit). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Căn cứ pháp lý của Dự án cần được bổ sung: Luật di sản văn hóa, Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trong quá trình triển khai thiết kế bản vẽ thi công, cần tham khảo thêm ý kiến của Cục Mỹ thuật, Triển lãm và Nhiếp ảnh về việc chuyển đổi chất liệu làm cột đèn để đảm bảo tính kỹ thuật cho công trình. Đồng thời xem xét tính pháp lý về bản quyền tác giả khi chuyển đổi chất liệu đài tưởng niệm trung tâm.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác