123/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 123/BVHTTDL-DSVH ngày 15 tháng 01 năm 2014 Về việc chủ trương lập Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Đền thờ Đào Duy Từ, tỉnh Bình Định

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Phúc đáp Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Đền thờ Đào Duy Từ thuộc xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về lập Dự án bảo quản, tu bổ di tích Đào Duy Từ để bảo tồn và phát huy giá trị.

2. Về quy mô của Dự án: Cần phù hợp với nguyên tắc khoa học về bảo tồn, tính chất của di tích và tình hình kinh tế - xã hội hiện nay để huy động các nguồn vốn cho triển khai thực hiện Dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập Dự án bảo quản, tu bổ di tích Đào Duy Từ để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định biết, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL tỉnh Bình Định;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác